Home

Kpp psykiatri

KPP Databas - SK

Anslagstavla - Sveriges Kommuner och Landstin

 1. KPP inom psykiatri bygger på en uppföljning där man kan följa individens totala konsumtion av både öppen och sluten vård vilken beskrivs utifrån flera dimensioner (ålder, kön, sjukdomsgrupp, åtgärder, kostnader med mera). Arbete pågår för att få flera landsting att arbeta med KPP
 2. Diagnosindelning: KPP Psykiatri per diagnosgrupp till VA Rapportnamn: kpp_psyk_svov_inlogg_3ar_sum_dia Patienterna har delats in i diagnosgrupper baserade på.
 3. Här presenteras jämförelser - benchmarking - av några olika vårdprocesser utifrån KPP-data och kvalitetsindikatorer i den somatiska vården
 4. Utvecklingen av KPP inom den specialiserade somatiska sjukvården har pågått sedan början av 1990-talet. Idag har 20 regioner KPP-system i drift vilket innebär att närmare 90 procent av slutenvården är KPP-beräknat. För öppenvården är motsvarande siffra 70 procent
 5. SKR driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt
 6. Ladda ned prospektiva viktlistor. Prospektiva vikter för slutenvårds- och öppenvårdsgrupper i somatik, NordDRG 2021; Prospektiva vikter för slutenvårds- och öppenvårdsgrupper i psykiatrisk vård, NordDRG 202
 7. DRG-poäng budgeteras ej, men DRG ligger till grund för beräkning av ramar, Vi har KPP i somatik och psykiatri men väntar med primärvård ett år till

KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och per patient. En annan benämning är patientrelaterad kostnadsredo­visning. KPP innehåller information om vilken vård som utförts och vilka resurser som använts vid varje vård­kontakt KPP Psykiatri 2010 - SKR. Nordic Schizophrenia Forum Nov 13-14th 2014 by Holger Arthur 7164-597-5 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu. Vad är KPP ? Kostnad Per Patient Patientrelaterad Psykiatrisk sluten vård 2017. Ur psykologisk synvinkel: Mycket väsen för ingenting

KPP-data är direkt underlag till 51 procent av DRG-grupperna i öppenvård. 7. Principer för att beräkna vikter för psykiatrisk öppenvård Psykiatrivikterna för öppenvård 2021 har beräknats på KPP-data från KPP-databasen för psykiatri 2019. Inga rensningar har gjorts av orimligt låga eller höga kostnader i databasen för psykiatri data till KPP-databasen samlas in på kliniknivå geriatriken finns med i underlaget vikter för psykiatri beräknas på KPP-data från psykiatriska kliniker DRG som börjar på Z, utom Z40, där information fattas eller är felaktig ges ingen vikt i viktlistan Socialstyrelsen årligen godkänner vikterna Regionala åtgärdsförteckningar KVÅ-koder (lathundar) Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera KPP Psykiatri 2014 Mycket mer än kostnad per patient Kostnad per patient (KPP) är en metod för att beräkna sjukhusets/klinikens kostnad per vårdkontakt KPP Psykiatri Mycket mer än kostnad per patient I denna rapport visar vi exempel på analyser där kostnader per vårdkontakt kopplas ihop med övrig patientinformation

Nationell KPP/DRG-databas • KPP-data finns från 1997 till och med 2003 • KPP-databasen är tillgänglig via Landstingsförbundets hemsida • Innehåller cirka 30% av vårdtillfällena i Sverige 2003 - databasen ökar år från år • Första databasen för KPP-data för öppenvård och psykiatri har samlats in - används för vikter oc KPP Psykiatri 2013 Mycket mer än kostnad per patient EXEMPEL PÅ ANALYSER & JÄMFÖRELSER MED KPP-DATA. KPP Psykiatri 2013. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-348-2.pd Psykiatrin kan delas upp i tre huvudområden, biologisk psykiatri som handlar om ärftliga, biokemiska, neurofysiologiska och invärtes faktorer, psykologisk psykiatri vilket innebär känslomässiga och medmänskliga faktorer i centrum samt socialpsykiatri som handlar om individens samverkan med omgivningen, som familj, arbetssituation, samhälle

KPP Psykiatri 2014 Läkemedel Medel vid alkoholberoende sedan 2006, högre än riksgenomsnittet. Medel vid alkoholberoende, patienter per 1000 invånare 2006 2015 Pro-cent Kalmar län 2,65 3,29 Ökning 20 % Riket 2,54 2,39 Minskning 6 % Socialstyrelsen .. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-597-5.pd På SU har psykiatri kopplat KPP till uppgifter ur kvalitetsregister och fått fram väldigt spännande resultat, berättar Birgitta. Ls mer här om arbetet inom psykiatri här. De expertgrupper och nätverksmöten som finns på regional och nationell nivå arbetar med både kunskapsspridning såväl som utveckling av kvaliteten KPP-principerna har vissa förtydliganden gjorts samt att dokumentet förhoppningsvis nu ska vara mer lättläst och pedagogiskt upplagt. > Förtydliganden kring principerna för KPP i psykiatri och primärvård Att beskriva och kostnadsberäkna vårdtjänster är ett viktigt steg i KPP-modellen KPP-modellen och vad KPP kan användas till, KPP-grunder. Klicka för större bild. Patientrelaterad redovisning Samla alla resurser som patienten erhåller i samband med en vårdkontak

Kostnad per patient (KPP) Ekon dir beslutar, även för psykiatri numera, se rapport juni 2018 Benchmarkingprojektet: KPP jämförs med utfall i psyk kvalitetsregister. Visningsytor: Öppna jämförelser, KOLADA Nationella kvalitetsregister. Unikt med Psykiatrin i siffro DIAGNOSTIK AV PORFYRINMETABOLISKA RUBBNINGAR Porfyri är samlingsbeteckningen på de olika rubbningarna i hemsyntesen; den metaboliska kedja som leder till bildning av hem. Hem ingår, förutom i hemoglobin och myoglobin, i flera enzymsystem som omsätter läkemedel och hormoner. Bakom varje porfyriform ligger sänkt aktivitet av ett enzym, beroende på mutation i den gen som styr syntesen a KPP Psykiatri 2010 - SKR. Region Norrbotten och sjukvårdstextilierna - ppt ladda ner. Närpsykiatrin Boden - Region Norrbotten. Närpsykiatrin Kalix - Region Norrbotten. BAKGRUND Psykisk ohälsa ökar allt mer inom primärvården som Psykiatrin och akuten krisar i Norrbotten

1 KPP Psykiatri 2010 MYCKET MER ÄN KOSTNAD PER PATIENT KPP Psykiatri Sammanfattning 1. 2 Förord Sedan 1999 pågår ett successivt införande av patientbaserad kostnadsredovisning (KPP) i landstingens hälso- och sjukvård. Syftet är att få ett bättre underlag för uppföljning, styrning och effektivisering av vården. Sveriges Kommuner och Landsting stödjer aktivt landstingen i detta arbete Bengt André, Sveriges Kommuner och Landsting berättade om projektet KPP - psykiatri. I projektet avser begreppet vårdepisod alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare som en patient har, mellan en start- och slutpunkt, för ett specifikt hälsoproblem. Syfte • Syftet med projektet är att visa hur psykiatrins verksamhet och kostnade Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta

Verksamhetsområde Smittskydd och Vårdhygien är Region Jämtland Härjedalens infektionsförebyggande enhet, med uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården PPP utgör en specialform av psoriasis (möjligen kan man tolka det som en egen sjukdom). Har man pustulär/pustulös psoriasis, innebär det att sjukdomen har bildat som vätskefyllda varblåsor lokalt eller mer utbrett på kroppen Dessa uppgifter ger tillsammans med kostnadsuppgifter, exempelvis från KPP (kostnad per patient), möjlighet att på ett mer övergripande sätt beskriva innehållet i utförd vård med DRG-systemet (diagnosrelaterade grupper)

Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ) KVÅ beskriver olika behandlingar som utförs i mötet med patienten och ska bidra till att beskrivningen av vårdens innehåll blir enhetlig KPP Psykiatri 2010 - SKR photo #2. Rättspsykiatriavdelning 11 Hässleholm - Psykiatri Skåne photo #3. Öppna dörrar på vuxenpsykiatrin i Hässleholm och i photo #4. Rätt kompetens på rätt plats i Södra Älvsborgs psykiatri photo #5. Psykiatri bok - Hässleholm - citiboard photo #6. Öppna dörrar på vuxenpsykiatrin i.

KPP. Gränser för kostnadsytterfall och vårdtidsytterfall framgår av viktlistorna. Tilläggsdebitering av läkemedel, dyrt material samt eventuellt övriga resurser sker då det är Psykiatri . Psykiatri faktureras enligt priser som finns angivna i prislistan. Primärvård G Region Kronoberg x x Införande av KPP pågår inom somatiken, psykiatri och primärvård; H Landstinget i Kalmar län x x x x x K Landstinget Blekinge x x x x M Region Skåne x x x x x x B_underlag till finansieringsbas. N Region Halland x x x x x x x x U, B, IL: kräver detaljerad beskrivnin Psykiatri - Kostnad per capita 2015-2016. Uppdraget Att sammanställa kostnader för psykiatrisk vård per capita •Huvudsaklig informationskälla är regionala KPP-databasen. Detta medför att perioder före 2015 inte har funnits tillgänglig för psykiatrisk vård Jag har sedan många år KPP, en period för ca 20 år sedan togs (i omgångar) mina tånaglar bort, detta gjordes 2 gånger med ett par års mellanrum, jag fick även en spruta. Jag fick lämna prover så inte levern skulle skadas. Nu är det bara mina tånaglar på höger fot som smular, min stortånagel är alldeles brunsvart och lös under för verksamhetsuppföljning inom psykiatri. Genom att tillämpa förslagen är förhoppningen att svensk psykiatri får en infor-mationsstruktur som gör det möjligt att följa, beskriva och analysera patientens väg genom vården. De förslag som projektet har enats om bedöms vara tillämpliga inom all psykiatrisk verksamhet

Psykiatri . Psykiatri faktureras enligt priser som finns angivna i prislistan. Primärvård . Ja Nej Kostnad enligt KPP Nej Ja Drg-vikt * Drg-pris + antal dygn utöver ytterfallsgräns * dygnspriset enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ja Ja Kostnad enligt KPP Nej Nej Drg-vikt * Drg-pris. I Akka ingår 14 enheter från Halland, Västra Götalandsregionen och Norrbotten, enheter som både har hygglig täckningsgrad för aktuella kvalitetsregister - BipoläR, Riksät och PsykosR - och återfinns hos vårdgivare som har rapporterat process- och ekonomidata till KPP-psykiatri. Visa mer Visa mindr Psykiatri kompassen Psykiatrisk tvångsvård. Antal patienter i sluten tvångsvård genom LPT ligger länet något över riksgenomsnittet. Psykiatrisk tvångsvård i öppen tvångsvård genom LPT, ligger länet över riksgenomsnittet. Psykiatrisk tvångsvård i öppen rättspsykiatrisk vård genom LRV, ligger länet över riksgenomsnittet KPP-projektets arbete (Kostnad Per Patient). • inom psykiatri (någon även geriatrik) efter prestation, men då utifrån Vårdtillfällen alt. Vårddagar och Besök • någon form av ersättning till primärvård med inslag av kapitation och/eller andr Thomas Jackson, född 24 januari 1953 i Lund, [1] är en svensk läkare och psykiater som blev aktuell i debatten kring barn med uppgivenhetssyndrom åren 2006-2007. Under 2008-2009 kom han ut med två böcker i ämnet och var regeringen Perssons utredare 2005 rörande apatiska flyktingbarn som han ansåg var manipulerade av omgivningen (engelska: Group malingering by prox

KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt. I arbetet ingår bland annat att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser. SKR ansvarar också för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas Databasen omfattar KPP-material avseende 2017 och 2018 från SU (Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Kungälvs sjuk-hus, SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus), NU- sjukvården, SkaS (Skaraborgs Sjukhus). vissa kliniker (psykiatri m fl.) har av tekniska skäl ej kunnat åsättas DRG-priser KPP-projektets fokus var att framställa nationella principer och modeller för KPP-redovisning inom alla sektorer av sjukvården d v s somatik, psykiatri och primärvård. Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog över KPP-projektet 2002.

KPP Vårdgivarguide

Psykiari - Region Jämtland Härjedale

Slutenvård avseende geriatrik, rehabmedicin och psykiatri debiteras enligt denna prislista, övrig slutenvård debiteras med drg enligt fastställt poängpris för Uppsala-Örebroregionen. Ytterfallsdagar debiteras med belopp enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvår investeringsplan. Införande av KPP i resterande verksamheter, dvs psykiatri och primärvård, kommer eventuellt att genomföras därefter. Kostnad för systemförvaltning av KPP-systemet, efter införande perioden, beräknas hanteras med befintligt bemanning. Bifogat i bilaga 1 presenteras handlingsplan inklusive planerad införande plan Theralen Orala droppar samt Theralen tabl 5 mg slutar tillverkas. Orala droppar kan bytas ut mot Alimemazin orala droppar på apoteket, däremot finns inte i nuläget några tabletter 5 mg, utan där behöver man antingen byta till orala droppar eller Alimemazin kapsel 20 m KPP-gruppen vid Landstinget i Östergötland. Utan er hjälp och bistånd med data hade detta projekt inte varit genomförbart. Linköping 2007 Andrea Schmidt Agneta Andersson . INNEHÅL Psykiatri - Kostnad per capita 2015-2016. Uppdraget. Att sammanställa kostnader för psykiatrisk vård per capita • Huvudsaklig informationskälla är regionala KPP-databasen. Detta medför att perioder före 2015 inte har funnits tillgänglig för psykiatrisk vård

KPP psykiatri: Kostnaderna fördelas på EN diagnos/patient oavsett antal diagnoser (ICD10). Resultatet visar stora skillnader mellan regionerna. Det är svårt att dra slutsatser, man ser t ex att antal psykologer och läkare påverkar kostnaderna (ju fler desto dyrare). (Mer info på SKL unde Den diagnos- och åtgärdsbaserad kostnadsredovisningen Kostnad Per Patient (KPP) används till stor del i den somatiska slutenvården, men egentligen inte alls inom primärvård och psykiatri och tre landsting använder inte KPP alls. Kan man ändå säga att Öppna jämförelser är en spegel av vårdens kvalitet och effektivitet KPP-data 2018 (Beräknat på avdelningskostnader ) Kostnad totalt Vårddagar Kostnad/vård-dag Somatik 51 775 207 278 6 530 663 7928 Psykiatri 7 450 639 791 1 042 674 7146 Summa/genomsnitt 59 225 847 069 7 573 337 7820 . Källa: KPP-data somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård, år 2018. Indexuppräkning med LPIK till 202 För psykiatri, barnpsykiatri och rättspsykiatri gäller vårddagsersättning (avsnitt Övrig vård 2019) Läkarbesök, övriga kontakter inom primärvården och några ytterligare vårdtjänster debiteras Beräkningar sker via Region Östergötlands KPP-system. Tol Patientens väg genom vården Flödesmodellen som verktyg för beskrivning och analys av vårdprocesse

Psykiatri: Öppen vård 14 Heldygnsvård 14 Habilitering och Hjälpmedel: Barn- och Ungdoms- / Vuxenhabiliteringen 15 Audiologiska Kliniken 16 Syncentralen 17 Ortopedteknik 17 KPP-vårdtjänster. Av viktlistorna framgår det vilka gränser för kostnads- och vårdtidsytterfall Här har vi samlat de vanligaste svaren på de frågorna kring ansökan om tillstånd som inkommer till IV Psykiatri Linköping. Reception 010-105 90 48, helgfri vardag 08.00-16.00 Enskilda stödsamtal; Stöd med att komma igång med olika slag av aktiviteter Här hittar du en lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information och stödsamtal Skandinavisk sjukvårdskompentens erbjuder ett omfattande tjänsteutbud inom våra huvudsakliga verksamhetsområden Psykiatri.

B.A.P Members Profile: B.A.P Facts and Ideal Type B.A.P (비에이피) consisted of Yongguk, Himchan, Daehyun, Youngjae, Jongup and Zelo. On August 23, 2018 it was announced that Yongguk's contract with TS Ent. expired and the group will continue as 5 members until their contracts will expire. Zelo's contact expired on December 2, 2018 and he also [ Overlæge Henriette Lipczak bliver vicedirektør i RKKP. Hun kommer fra en stilling som leder af Sekretariat for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet, som er en del af RKKP Öppenvård, barnsjukvård samt psykiatri och geriatrik berörs inte. Ersättningsmodellen innebär att ersättning för IVA och ytterfallsdagar inte längre utgår. I stället utgår en särskild ytterfallsersättning för vårdtillfällen vars verkliga kostnad överstiger en viss ytterfallsgräns, som har fastställts för varje DRG Resultat av KPP-projekt på en vårdcentral. Diabetessjukvård resurskrävande i primärvården; Utvärdering av ett demensprogram för diagnostik och uppföljning inom primärvården Psykiatri i primärvården: Omhändertagande av patienter med åldersdemens i ett primärvårdsområde; Primaerlegetjenesten i Sverige og Norge

KPP, Kostnad Per Patient, är en metod för beräkning av kostnaden för varje enskild patient och vårdkontakt. KKP Databaser från Sveriges Kommuner och Landsting innehåller kostnadsuppgifter för den specialiserade somatiska och psykiatriska vården där det till exempel är möjligt att få en bild över kostnaders fördelning på olika sjukdomsgrupper respektive åldersgrupper Växeltelefon Telefon: 0920-28 40 00 Kontakta växeln om du vill nå en viss person eller enhet eller om du vill ha ut journaler. Vissa tjänstemän och politiker har sina kontaktuppgifter under Om Region Norrbotten och Organisation . Vårdenheter har sina uppg.. - Kräver KPP alt. jmf vårdtid - Fallgropar » slumpens inverkan vid små grupper Version 10 (2005) Psykiatri Version 25 (2008) Version 11 (2006) Övrig öppenvård på sjukhus Version 12 (2008) Rehabilitering. Uppdaterings- och utvecklingsprocess för NordDRG. Utvecklingsprincipe

Nationell jämförelse av vårdprocesser utifrån KPP-data - SK

i Sverige. Metoden finns inom psykiatri, somatik. och även utvecklad för särskilda boenden i kommunal. verksamhet. Svensk RUSH förening. 2004 bildades Svensk RUSH förening. Föreningens. medlemmar är de sjukhus som har löst licens för. RUSH. Föreningen har årliga träffar för ombud/ användare där utvecklingsfrågor diskuteras och. Norra Stockholms Psykiatri Verksamhetsdata: Primärklassificering: ICD 10 KVÅ Sekundär klassificering: DRG ACG Uppföljning och revision Kostnadsdata: Självkostnad per produkt Självkostnad per patient KPP Viktlistor Uppföljning och revision Ersättningsmodeller: Ersättningsformer: tex. prestationsersättning, anslag och kapitation.

KPP Somatik - SK

Källa: KPP somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård, år 2016 Beräknat på avdelningskostnader KPP-data 2016 Summa kostnad Kostnad/vårddag Vårddagar Somatik 39059335914 6702,273615 5827774 Psykiatri 6292987252 6530 963631 Summa 45352323166 6677,899958 679140 underlag från KPP (kostnad per patient). Dessa jämförelser indikerar ej något påtagligt skäl för omfördelning av budget mellan område öppenvård och område slutenvård inför 2019. I budgetarbetet har även värderats den pågående och kommande omstrukturering av hälso- och sjukvårdssystemet som föreslås Hem Nyheter Opinion Hälsa & Livsstil Kultur Special: KKP-viruset Videonyheter. Blogg . Dr. Sanna Ehdin: Dina 7 styrkor mot stress. Detta enligt Steven J. Wolin, MD, klinisk professor i psykiatri vid George Washington University, co-director of Project Resilience and co-author (with Sybil Wolin,.

Divisionsplan. 2010-2012 Vision. Vår vision är att vara en förebild för vuxenpsykiatrin i Sverige. Verksamhetsidé. Vuxenpsykiatrin i Norrbotten ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och i samverkan erbjuda norrbottningarna en högkvalitativ och välfungerande psykiatrisk specialistvård så att människorna, så långt möjligt är, kan råda över sina liv Senast uppdaterat 2003-11-01 00:00:00. SLV-Val Produkter : Sluten vård som finansieras av Stockholms läns landsting betalas i de flesta fall genom att vårdgivaren (producenten) fakturerar utförda vårdtjänster till berörd avdelning inom Beställarkontor-Vård (beställaren).Producenten ersätts enligt något av ett antal olika ersättningssystem som ingår i SLLs köp-och-sälj-system. KPP Psykiatri - SKR Som ett led i utveckling av Kostnad per patient (KPP) inom svensk sjukvård pågår ett arbete med att införa och utveckla metoden inom psykiatrin. Ambitionen är att utveckla beskrivningssystem som underlättar lokal uppföljning samt möjliggör jämförelser mellan landsting Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag är att arbeta med kultur, kollektivtrafik, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland

Kostnad per patient, KPP - SK

KPP-ansvaret till sin efterträdare prioriterar lands-tinget en större satsning och avsätter mer tid till KPP-arbetet. vården först, sedan öppenvård, psykiatri, etc. och göra en del i taget. Greppa inte över för mycket på en gång, säger Urban. KOSTNADSREDOVISNING Innan LT Dalarna började använda Prodacapo till si psykiatri. Webbsidans sammanfattning. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi Nyheter från mednytt; Längre frist för privat ambulans i Lund-Landskrona och Simri... \Rejält etiskt övertramp av överläkare Seeberger\ DNA-origami exakt mätverktyg för antikroppars effektivite Lika många flickor som pojkar har ADHD - men flickornas upptäcks ofta för sent. Vi pratar med Svenny Kopp - pionjär för genusfrågor inom svensk psykiatri och expert på flickor med ADHD. Alla personer med ADHD har tre symptom: • överaktivitet, • brist på impulskontroll och • brist på uppmärksamhet

Viktlistor för NordDRG - Socialstyrelse

 1. Dialektisk beteendeterapi Psykiatri Kontroll Kostnadsuppföljning Kvalitet Rapporter om som mater kvalitet i Me ny öppen.rspsykiatri Rapporter for ersättningsnivåer Produktivitet Psykiatri Specialrapporter for Psykiatrin VSrdplatsinventering VS rdval FrSgor till Camilla Paananen + + + + + + + Anop Ekonomi HR-Statistik Kpp Läkemedel.
 2. Psykiatri. Exempel: I december 2017 har x timmar gått åt under ett vårddygn för den vårdnära personalen i arbetet med patient i den psykiatriska heldygnsvården. Uppföljningskommentar december 2018 Utförd tid fördelningsnyckel i % är uppdaterad utifrån ny KPP-data
 3. tillsättas för Primärvård (Närsjukvård) och Psykiatri. Samverkan med producenter sker i både samrådsgrupper och i projektgrupper. Ersättningssystem 1. Beskrivningssystem (t ex DRG och KPP) 2. Ersättningsmodeller & avtal ( t ex prestationsrelaterad eller kapitering) Utvecklingsansvar inom SLL Vårdgivare / Producente
 4. För psykiatri, barnpsykiatri och rättspsykiatri gäller vårddagsersättning (avsnitt Övrig vård 2018) Läkarbesök, övriga kontakter inom primärvården och några ytterligare vårdtjänster debiteras Beräkningar sker via Region Östergötlands KPP-system. Tol
 5. arium är ett tillfälle för oss som jobbar med regional utveckling på VGR att under en timme fördjupa oss i ett ämne, med fokus på kunskap och lärande

Georg Engel (BKV) Sammanfattning av utvecklingsstrategin. Ersättningssystemen i sjukvården är potentiellt viktiga styrverktyg som är komplexa till sin uppbyggnad Strategiförslag del 2 3 (16) Version 2003-05-15 Utvecklingsstrategi för beskrivningssystemen 1 Inledning Detta dokument Utvecklingsstrategi för beskrivningssystemen utgör delrapport 2 av ett förslag till samlad strategi för utveckling av sjukvårdens ersättningssystem som arbetats fram under vintern 2003 av Lk-V och BKV

KPP - kostnad per patient - Public_ww

 1. senast tillgängliga KPP-data, kostnad per patient, i slutenvården med en indexuppräkning till aktuellt år. Kontakter under föreskriftsarbetet Socialstyrelsen har fört en dialog med representanter för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som har utrett om det finns en lämplig alternati
 2. ustilago. Medicinsk informationssökning. Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi
 3. RMPG Psykiatri. Gemensam Rek-läkemedels- lista. Gemensamma indikatorer för jämförelse och analys från kvalitetsregister. Vårddokumentation i Cosmic. RMPG Hälsofrämjande. strategier. Jämlikhet i hälsa och hälso- och sjukvård. Psykisk hälsa. Samverkan med andra aktöre
 4. vårdgivare (geriatrik, psykiatri/BAS) • Pilot med rond i rondrum på BSE. • Arbeta för att en 3:e ledningsläkare permanentas på medicinakuten. Hög tillgänglighet Pågående aktiviteter: • Pilot Rotationstjänst med akutkliniken • Ökad hospitering IVA/andra enheter • Öppning av nya vårdplatser MAVA 5
 5. Vi söker Dig som brinner och har hjärta för att arbeta med vår målgrupp inom LSS med en basplacering på Bockabjärs gruppbostad i Mörrum. Inom ramen för projektet KPP-Kvalitetssäkrad Personal Planering är syftet att vi inom de tre gruppbostäderna ska lösa behoven av vikarie vid frånvaro. Vi välkomnar dig till vårt härliga gäng
 6. Efter protesterna mot ersättningssystemet ACG har Sveriges Kommuner och Landsting utrett systemet. Någon nationell handlingsplan blir det inte
 7. Kunskaper i primärklassificeringssystemet DRG/KPP är meriterande. För anställning inom psykiatri eller handikappverksamhet krävs utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi säger nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster

fokus på KPP som analysverktyg. För bättre stöd till fokusklinikerna finns nu deras controllers fysiskt placerade på klinikerna 2-5 dagar i veckan. Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet prognostiserar totalt för förvaltningen ett underskott på -22 miljoner, att jämföra med bokslutet för år 2016 p Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle med närhet även till Stockholm, Arlanda och hela Mälardalsregionen. I kommunen finns goda och varierande boendemiljöer med natur och kultur inpå knutarna och utmärkta kommunikationer på såväl väg, järnväg som digitalt

Video: Kpp Psykiatri

Regionala åtgärdsförteckningar (KVÅ) - Vårdgivarwebben

Statistik = KPP - Region Jämtland Härjedale

 • Uni bielefeld kurse.
 • Opel movano l2h2.
 • Japanska kimonos.
 • Vad betyder orden diagnos.
 • The house of windsor.
 • Nattkikarsikte.
 • How to draw 3d a.
 • Lapp till grannar om fest.
 • Kraftwerk radioaktivität.
 • Marknadsnöje webbkryss.
 • Hawa mahal.
 • Tng tidrapportering.
 • The world bank rothschild.
 • Stöttålig extern hårddisk.
 • Petar štefanić biografija.
 • Norsk polisbil.
 • Tefal sw852d media markt.
 • Polisanmälan droger.
 • Putti synonym.
 • Fnatic lol.
 • Singer 9802c manual.
 • Reserv efter urval 2.
 • Linda mccartney food.
 • Lets dance david bowie lyrics.
 • Bistod i ringen synonym.
 • Art motor unfall 2017.
 • Adlig britt korsord.
 • I want it that way chords piano.
 • Thanatos.
 • Wesco arnsberg stellenangebote.
 • German letters on keyboard.
 • Aspenäs herrgård julbord.
 • Rothaus whisky 1. auflage.
 • Vinbärssaft på frysta bär.
 • Ulf lundell kär och galen.
 • Gatwick train.
 • Nyckeln till skatten ljudbok.
 • Hela huset gungar bilder.
 • App store android sverige.
 • Heidegger dasein.
 • Alla restauranger i borås.