Home

Kolada öppna jämförelser

Öppna jämförelser grundskola i Kolada. Vägledning till hur du hittar och analyserar statistik i Jämföraren. SKR har tagit fram filmer som visar hur du använder verktyget Jämföraren i Kolada. Introduktion till Öppna jämförelser grundskola och Kolada. Så hittar du din kommuns resultat Hitta din kommuns resultat i Kolada. All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn. Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ äldreomsorg (nytt fönster) OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning Mail name e-mail: Prenumerera på Kolada. svActionParamInput. Öppna jämförelser inom området detaljplan. I Öppna jämförelser inom området detaljplan har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställt kommunernas uppgifter om bland annat antal bostäder som beviljats bygglov och mediantid från planuppdrag till antagande.. Öppna jämförelser i Kolada Gå till Kolada på www.kolada.se 1. Klicka på Färdiga presentationer i det röda fältet eller texten nedanför 2. Välj fokus (din kommun/ditt landsting) 3. Välj den öppna jämförelse som du är intresserad a Direktlänkar till Öppna jämförelser i Kolada. All statistik som hör till Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2020 finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Resultat för elever som är folkbokförda i kommunen (nytt fönster) Resultat för elever i kommunala skolor, inkl kommunalförbund, i kommunen (nytt fönster

Bilaga - Resultat kommuner, län och riket - Ekonomiskt bistånd - Öppna jämförelser socialtjänst 2020 Metodbeskrivning - Öppna jämförelser socialtjänst 2020 Faktabladet (pdf) beskriver några av årets centrala resultat på nationell nivå Öppna jämförelser folkhälsa 2019 (ÖJ folkhälsa) är en indikatorbaserad rapport som visar jämförelse av folkhälsan mellan regioner och mellan kommuner. Rapporten innehåller 39 indikatorer som speglar hälsoutfall men också bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, exempelvis utbildning, sysselsättning och trygghet, samt levnadsvanor Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer Öppna jämförelser görs inom dessa områden: Företagsklimat; Hälsa och sjukvård; Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet Skola: grundskola, gymnasieskola Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer.

Inom öppna jämförelser av äldreomsorgen finns flera produkter. På den här sidan hittar du de resultat som främst baseras på enkätdata samt resultat från Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre, som baseras på olika datakällor som nationella enkäter, officiell statistik och kvalitetsregister Öppna Jämförelser, grundskola RKA tillsammans med SKR har gjort filmer som visar hur du hittar statistik för Öppna jämförelser inom grundskola i Jämföraren. Här kan du snabbt få en översikt av resultaten i din kommun, jämföra dessa över tid och med andra kommuner samt bryta ner statistiken på skolenhetsnivå Öppna jämförelser 2020 - Stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Artikelnummer: 2020-6-6771 | Publicerad: 2020-06-24 Tillhörande dokument och bilagor Bilaga - Resultat kommuner, län och riket - Stöd till personer med funktionsnedsättning LSS - Öppna jämförelser socialtjänst 202 Öppna jämförelser; Kommunens Kvalitet i Korthet; Öppen data- nyckeltal från Kolada. Barn och unga i fokus; Kommunal arbetsmarknadsstatistik ; Kommunens Kvalitet i Korthet ; Skolan, hemtjänsten och särskilt boende ; Vad kostar verksamheten i Din kommun? Öppna jämförelser ; Internationellt arbete; Press- och informationsmaterial. Länkade öppna nyckeltal Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se . Informationen kommer ursprungligen från kommunerna, landstingen och regionerna men har bearbetats hos ett flertal myndigheter och organisationer, därefter hämtar och analyserar RKA informationen samt tar fram och publicerar nyckeltal

Öppna jämförelser: folkhälsa 2019 (PDF, nytt fönster) Årets rapport innehåller resultat på regional och lokal nivå för 39 indikatorer. Resultaten redovisar. jämförelse mellan olika regioner och olika kommuner, skillnader mellan kvinnor och mä Mer information om Öppna jämförelser. Kolada - utforma dina egna analyser. Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) ger dig själv möjlighet att utforma analyser och göra jämförelser av Värmdö kommun i förhållande till andra kommuner. I Kolada finns mer än 3 000 nyckeltal. Du kan enkelt visa siffror i tabeller, diagram eller kartor. RKA visar hur du hittar nyckeltalen från Öppna jämförelser folkhälsa i databasen Kolada, både för kommun och region. Du får veta mer om hur du tar fram jämförelsediagram, tidsserier och.

Öppna jämförelser, folkhälsa RKA visar hur du hittar nyckeltalen från Öppna jämförelser folkhälsa i databasen Kolada, både för kommun och region. Du får också lyssna på en introduktion till rapporten Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 Medellivslängd Självskattad hälsa Hjärtinfarkter Äldres fallskador Daglig rökning Stillasittande Avstår från att gå ut * I Kolada återfinns för varje kommun ett index avseende kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar Information På denna sida kan du ladda ned kommunrapporter för Öppna jämförelser grundskola i PDF eller PPT. Syftet med kommunrapporterna är att, utifrån ett urval av centrala indikatorer från Öppna jämförelser grundskola, ge kommunen ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av grundskolan Öppna Jämförelser, jämställdhet Magnus Jacobson, SKR, och Maria Price, RKA, presenterar senaste uppdateringen av Öppna jämförelser (ÖJ) Jämställdhet. De visar också hur du hittar statistiken i Kolada

rka.n Kolada Skolverket SKL Socialstyrelsen SCB Apoteket Försäkringskassan Läkemedelsverket Avfall Sverige Riksidrottsförbundet Miljöfordon Syd Bolagsverket Arbetsförmedlingen Olika kvalitetsregister Öppna Jämförelser KKiK. m.fl. Nyckeltal Område (kommun, landsting, kommungrupp, Riket, enhet) Å

Hitta din kommuns resultat i Kolada - SK

 1. Öppna jämförelser - Gymnasiet (Kolada) 10612 Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Vad letade du efter? Skicka. Prenumerera på nyhetsbrevet. E-postadress. Snabblänkar. Om webbplatsen Överenskommelsen Kontakta oss/medarbetare Press och pressbilder Följ oss på Facebook..
 2. Öppna data, eller PSI-data, avser digital information som är fritt tillgänglig för vem som helst att använda vidare. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR arbetar för ökad publicering av öppna data, med en tanke om att ökad tillgänglighet och användning av den information som finns i kommuner och regioner kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt
 3. Öppna jämförelser folkhälsa 2019: Ett underlag som kan användas av politiska nämnder och ledningsgrupper, men också i dialog med dessa
 4. Här visas öppna jämförelser för bland annat skolan, socialtjänsten, trygghet, detaljplaner, företagsklimat, folkhälsa och jämställdhet. Länkad data med nyckeltal från Kolada För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för, dels en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada

Jämförelseverktyget Kolada I statistikverktyget Kolada kan du själv jämföra kvaliteten i kommunernas olika verksamheter. Här hittar du information om kvaliteten inom förskola, grundskola, gymnasieskola, kultur och fritid, individ- och familjeomsorg (IFO), funktionsnedsättningar (LSS, SoL), äldre/hemtjänst, samhällsbyggnad (gator, vägar, bostadsförsörjning, avfallshantering) m.m Öppna jämförelser - Folkhälsa, landsting (Kolada) 10609 Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Vad letade du efter? Skicka. Prenumerera på nyhetsbrevet. E-postadress. Snabblänkar. Om webbplatsen Överenskommelsen Kontakta oss/medarbetare Press och.

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan ni följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Här finns underlag för analyser och jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal. I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i samtliga kommuners och landstings verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de. Förutom Öppna jämförelser folkhälsa görs öppna jämförelser inom många olika områden som finns redovisade hos Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.Här följer exempel på olika områden för Öppna jämförelser: Skola: grundskola, gymnasieskola; Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och.

Öppna jämförelser 2020: äldreomsorg - SK

Start - Öppna jämförelser - Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (Kolada) Öppna jämförelser - Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden (Kolada) 10615 Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Vad letade du efter? Skicka. Prenumerera på. Elisabeth Skoog Garås, handläggare på SKL, ger dig en kort introduktion till rapporten Öppna jämförelser folkhälsa Öppna jämförelser -Grundskola baseras på statistik från Skolverket och SCB och finns tillgänglig i Kolada, kommun- och landstingsdatabasen. All statistik i Kolada går att exportera för att göra egna bearbetningar. Statistiken i den här rapporten speglar i huvudsak resultatutveckling för d Öppna jämförelser ; Öppna data- nyckeltal från Kolada. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen. Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen

Öppna jämförelser inom området detaljplan - RK

 1. även främja jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Som ett led i detta driver och utvecklar RKA den öppna och kostnadsfria databasen Kolada. Databasen innehåller nyckeltal för kommuner och regioner och för de verksamheter som de bedriver. I Kolada görs cirka 5 000 nyckeltal tillgängliga för jämförelser och analys
 2. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Öppna jämförelser Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör Öppna jämförelser där kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för
 3. Jämförelser, nyckeltal och Öppna data Om du är intresserad av nyckeltal som visar kommunens resultat hänvisar vi till Kolada. Databasen drivs av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, som är en ideell förening som bildats i samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 4. Mer om SKL:s rapport Öppna jämförelser grundskola 2018 och samtliga resultat hittar du på skl.se Rapporten baseras på statistik från kommun- och landstingsdatabasen Kolada, kolada.se Senast uppdaterad 6 december 2018 av Mats Klei
 5. Öppna jämförelser är ett verktyg för att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Öppna jämförelser görs inom dessa områden: Företagsklimat: Hälsa och sjukvård: Folkhälsa samt hälso- och sjukvård
 6. Archive of posts tagged kolada Öppna jämförelser och tillgänglig samhällstatistik för alla. Posted by Mikael Åberg on 14 november 2014, 6:54 e m. På Svergies Kommuners och landstings (SKL) hemsida finns bl.a en möjlighet att göra öppna jämförelser
Kommunikation och dialog om resultat Öppna jämförelser

Öppna jämförelser genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för I årets Öppna jämförelser - Grundskola är det sista gången som sammanvägt . resultat tas fram och publiceras, denna gång enbart i databasen Kolada. När vi började med Öppna jämförelser - Grundskola fanns ett stort behov att sätta fokus på skolans resultatuppföljning. Det sammanvägda resultatet gav möj Öppna jämförelser I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Med öppna jämförelser kan olika verksamheter se hur de ligger till i förhållande till andra och förhoppningsvis bli sporrade till att göra förbättringar Statistik och jämförelser i Kolada. I databasen Kolada (Kommun och landstingsdatabasen) finns en mängd statistik och nyckeltal som visar på kvalitet i kommuner,. Du kan till exempel se hur många som är nöjda med grundskolan. Du kan också jämföra resultat mellan år och mellan olika kommuner Öppna jämförelser. Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt

Öppna jämförelser - gymnasieskola 2020 - SK

Inspirationsdag/workshop om Öppna jämförelser och andra nyckeltal inom socialtjänstområdet i Kommun och landstingsdatabasen Kolada och hur man kan använda dessa i sin verksamhetsutveckling. Kommunförbundet Skåne KFSK, Sveriges Kommuner och Landsting SKL, Rådet för främjande av kommunala analyser RKA, bjuder gemensamt in till en Inspirationsdag/workshop om Öppna jämförelser och. Öppna jämförelser, kvalitet IFO Länkad data med nyckeltal från kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håll musen över prickarna på grafen

Skola förskola - april 2019

Öppna jämförelser - Grundskola baseras på statistik från Skolverket samt SCB och finns tillgänglig i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. All statistik som finns att tillgå i Kolada går att exportera för att göra egna bearbetningar. Statistiken i den här rapporten speglar

Öppna jämförelser, Socialstyrelsen Kolada I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får Du underlag för analyser och jämförelser. I Kolada ger vi en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och. Öppna jämförelser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) jämför varje år flera av verksamheterna i landets kommuner. Syftet är framför allt att lära sig av andra och få uppslag till förbättringar och verksamhetsutveckling. Öppna jämförelser, Sveriges kommuner och regioner. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK Öppna jämförelser inom olika områden. FoU Välfärd arbetar med Öppna jämföresler inom följande områden; Barn och unga, Missbruk och beroende, Stöd till personer med funktionsnedsättning, Våld samt Äldre. Vi håller regionala träffar i samband med ifyllandet av kommunenkäten och temamöten i samband med att resultatet publiceras Nationella jämförelser. Kramfors kommuns resultat jämförs med andra kommuner i ett antal offentliga databaser. Här nedan hittar du några: Öppna jämförelser ger invånare och brukare möjligheter att jämföra sin egen kommun i förhållande till andra. De öppna jämförelserna används också av kommunen som underlag för utvecklings- och förbättringsarbete

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd - Socialstyrelse

basen Kolada. 1. I Koladas verktyg Jämföraren är det enkelt att jämföra resultat över tid, med andra kommuner samt att få fram data på skolenhetsnivå. När vi i rapporten hänvisar till Kolada avser vi, när inte annat anges, nyckeltals­ samlingen för Öppna jämförelser - Gymnasieskola som finns under fliken Gymnasium i Jämföraren Öppna jämförelser ger också möjlighet till jämförelser av kommuners och fristående skolors betyg i årskurs 6 samt resultat i nationella proven i årskurs 3. SKL har aviserat att 2018 är sista gången de presenterar en sammanvägd rankinglista för Sveriges skolkommuner i Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet ses som en nulägesredovisning av skillnader i utfall av trygghets- och säkerhetsarbete. Uppgifterna s databas Kolada samt MSB:s statistikportal IDA och erbjuder kommunerna möjlighet att göra fördju - pade analyser av statistiken, främst inom området skydd mot olyckor Öppna jämförelser har flera syften. SKR vill stimulera jämförelser och bidra till en större öppenhet om resultat och kostnader i skattefinansierad verksamhet. Rapporterna kompletterar på detta sätt huvudmännens underlag för analyser och utveckling av utbildningen

Video: Öppna jämförelser Folkhälsa 2019 — Folkhälsomyndighete

Öppna jämförelser - Socialstyrelse

Öppna jämförelser - Företagsklimat Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. (Kolada) kan du se tabellerna och jämförelser med tidigare år och resultat. Här finns tabellerna även i PDF-format. Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden rekommenderas rapporten Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer Nationella resultat, metod och indikatorer som kan hämtas på Socialstyrelsens hemsida, se länk i slutet av rapporten. Resultatet för samtliga kommuner kan hämtas på www.kolada.se. Kommentarer från SKL och Socialstyrelsens finns på nedanstående webbplatser Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun! Kontakta oss. Telefon 040-625 60 00 E-tjänst Kontakt Burlöv ». Öppettider. Måndag - fredag 08.00 - 16.30. Fler kontaktuppgifter Start - Öppna jämförelser - Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (Kolada) Öppna jämförelser - Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (Kolada) 10606 Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Vad letade du efter? Skicka. Prenumerera på nyhetsbrevet. E-postadress. Snabblänkar. Om webbplatsen. Öppna data är information som finns om olika resultat för Stenungsunds kommun i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Här kan du läsa av vissa resultat (nyckeltal) Vill du göra egna jämförelser finns det färdiga funktioner på Koladas hemsida: Koladas hemsida

Öppna jämförelser - SK

Öppna jämförelser av äldreomsorg - Socialstyrelse

Öppna jämförelser - Grundskola ppt ladda ner. Kolada - en guldgruva för att följa upp Agenda 2030 Agenda 2030 och RKA. - ppt ladda ner. Nyckeltal för hållbar utveckling i kommuner och landsting 7164 893 8 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu. 7585 130 3 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i regionen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Du hittar ett urval av de nyckeltal som finns om Gotland. 12. Jämställdhet hjälper dig få ut mer av SKL:s Öppna jämförelser och Koladas Jämförare Hanna Lundborg, samordnare öppna jämförelser, Sveriges kommuner och landsting (SKL) Maria Price, kanslichef, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada. RKA - Rådet för främjande av kommunala analyser (staten och SKL) Främja jämförelser och analys. Öppen och kostnadsfri databas. Allt på ett ställe. Skolverket. SKL. Socialstyrelsen. SCB. Apoteket . Försäkringskassan. Kvalitetsregister. Kungliga Biblioteket

Öppna Jämförelser, grundskola - RK

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2013 Tema samverkan vid hot om suicid Denna rapport är den sjätte i ordningen där Sveriges Kommuner och Lands-ting tillsammans med samverkande myndigheter publicerar indikatorer databas, www.kolada.se. MSB:s IDA­portal,. I Kolada kan du ta fram flera tusen nyckeltal som kan användas som underlag för analyser och jämförelser. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor Sök direkt i Kolada: välj fokus Grums och klicka sedan på färdiga presentationer. Då får du fram en lång lista med öppna jämförelser inom olika verksamheter och nyckeltal för ekonomi, service och personal. Kolada - databasen för kommuner och regioner. Vi visar även ett stort urval av nyckeltal som öppna data direkt på vår webbplats Öppna jämförelser - statistik för grundskolan Skolor nära dig (upptagningsområden) (Kolada) rapporterar alla kommuner in data som sammanställs i offentlig statistik. Du kan jämföra Hallstahammars kommun med andra kommuner i jämförelsetjänsten Den information som öppna jämförelser ger behöver kompletteras med andra underlag för att få en mer heltäckande bild. Källa: Socialstyrelsen (2016, s. 8-9) Öppna jämförelser 2015 - Vård och omsorg om äldr

Öppna jämförelser av stöd till personer med

Öppna jämförelser - Uddevalla kommu

Öppna jämförelser - Kommun- och landstingsdatabasen Kolada För varje nyckeltal visas dels en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för. Vill du se exakt vilka värden som gäller från år till år så håller du pekaren över prickarna på grafen Verktyget möjliggör interaktiva jämförelser av öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre på läns-, kommun- samt stadsdelsnivå. Lär mer om verktyget här. Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) Här kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Me Kolada Den 8 mars 2017 i Jönköping Kommunalekonomernas förening, krets 3 Småland, Halland inbjuder till en temadag kring analys och jämförelser av kommunens resultat och hur man använder den öppna databasen Kolada (www.kolada.se) som stöd i arbetet med att analysera verksamheternas resultat Öppna jämförelser kollektivtrafik används, om än i olika omfattning, och vi märker att utvecklingen av jämförelser av kollektivtrafik är efterfrågad. Det finns flera utmaningar med att göra Öppna jämförelser för kollektiv-trafik. Förutsättningarna för kollektivtrafik ser väldigt olika ut runt om i landet

Öppen data, jämför oss med andra kommuner - Sotenäs kommun

Öppna Data - He

Information På denna sida kan du ladda ned kommunrapporter för Öppna jämförelser gymnasieskola i PDF eller PPT. Syftet med rapporterna är att, utifrån ett urval av centrala indikatorer från Öppna jämförelser gymnasieskola, ge kommunen ett bra och lättillgängligt underlag för analyser och utveckling av gymnasieskolan Öppen data och nyckeltal från Kolada I kommun- och landstings­data­basen, Kolada, kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 5 000 nyckel­tal får du under­lag för analyser och jämförelser Öppna jämförelser. Riskkommunikation och individens beredskap 9 Tabellbilagan I tabellbilagan redovisas samtliga indikatorer för varje kommun. Redovis-ningen finns uppdelat per län, per kommungrupp enligt SKL:s klassificering samt i bokstavsordning. Indikatorerna publiceras också i SKL:s databas Kolada Kolada är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och regionernas verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Det finns även olika öppna jämnförelser och andra kommunfaktasidor utifrån olika teman, till exempel Om kommunen Med funktionen Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada gör vi data mer tillgängliga. Vårt fokus är att ständigt utveckla och förbättra vår presentation av Öppna jämförelser till stöd för kommunerna, som de i sin tur kan beskriva för elever, föräldrar, lärare och kommuninvånare

Service och kvalitetsarbete - Forshaga

Jämförelse med andra: SKLs senaste sammanställning av Öppna jämförelser för byggprocessen genomfördes 2015. Nästa tillfälle är planerat till 2018. Källa: SKL och SCB. Finns i Öppna jämförelser samt i Kolada (id-nummer i Kolada N07925) Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 invånar Jämförelser ger möjligheter för kommuninvånare och andra intressenter att jämföra Smedjebackens kommunen med andra kommuner, exempelvis SKL:s Öppna jämförelser inom grundskola, folkhälsa, företagsklimat m.m. SCB. SCB-Medborgarundersökning 2018. SKR - Sveriges kommuner och regioner. Region Dalarna. Äldreguiden. Skolverket. Kolada Öppna jämförelser folkhälsa uppdateras och publiceras första kvartalet 2019. Under 2019 kommer en tredje Öppna jämförelser folkhälsa. Folkhälsomyndigheten är huvudansvarig och arbetet utförs i nära samarbete med SKL och RKA (ansvarig för Kommun och landstingsdatabasen - Kolada)

 • Extra tidning synonym.
 • Www.mjolby.se/barn & utbildning.
 • Zlatans syster.
 • Blodstrimmor i avföringen spädbarn.
 • Wallpapers hd.
 • Gravidbilder inspiration.
 • Jacob black.
 • Ama brush pris.
 • Brödbagge.
 • Barns naglar skivar sig.
 • Bortskänkes helsingborg.
 • Wanneer vindt een man je aantrekkelijk.
 • Kuala lumpur resa.
 • Big bang theory dreamfilm.
 • Stadsmissionen ebbes hörna second hand göteborg.
 • Rammstein english.
 • Dekoration doptårta.
 • Särbo försäkringskassan.
 • Nuclear power plant energy output per year.
 • Fanny heberlein.
 • Takfönster eller takkupa.
 • Hade oberon som kung.
 • Inglourious basterds recension.
 • Rechenleistung vermieten geld verdienen.
 • Broccoli hållbarhet.
 • Glass cockpit.
 • Skam vilde og magnus.
 • Regensburg bilder party.
 • Östra station roslagsbanan.
 • Jysk bäddsoffa havdrup.
 • Regler hyreshöjning.
 • Hår postischer.
 • Klimakteriet samlag.
 • Jeep cj7 karosserie.
 • Poolia tidrapportering.
 • Stödrätter 2018.
 • Heidegger dasein.
 • Varför tillåter man inte genterapi på könsceller i sverige.
 • Druvor socker.
 • Airport express berlin.
 • Studentenwohnheim bremen neustadt.