Home

Vad är ett styrande dokument

Ett styrande dokument kan antingen vara inriktande eller bindande. Inriktande dokument: Är mindre preciserade än de bindande och anger en viljeinriktning. Bindande dokument: Grundas ofta på lagar, förordningar eller föreskrifter och är en lokal anpassning av dessa Innan du använder mallen för Styrande dokument behöver du veta vilken typ av styrande dokument som du ska ta fram och vem som ska besluta om dokumentets giltighet. Här ges en översikt över vad som gäller för varje typ av styrande dokument Ibland finns ansatser att arbeta mot ett integrerat ledningssystem som är ett hur i verksamheten, som lever upp till flera vad (t.ex. krav i olika standarder). Arbetar man med ett integrerat eller flera parallella ledningssystem kan de negativa effekterna av en manuellt krävande hantering av styrande dokument bli ännu tydligare Vad är ett styrdokument? Ett styrdokument anger ramar för vad som är beslutat i en organisation vad beträffar en bestämd verksamhet och det ska ha en tydlig avsändare och en tydlig adressat. Alla sorters styrdokument är per definition bindande för adressaten, vilket innebär att beslutsfattaren måste vara överordnad adressaten

Detta är mitt försök till att tydliggöra och särskilja på styrande och redovisande dokument ytterligare. Den stora skillnaden är inte bara att dessa dokument används på olika sätt, de granskas och godkänns också på olika sätt. I detta inlägg, till skillnad från den tidigare versionen, vill jag även lägga till arbetsdokument och förslag på sekretessklassificering a Styrande dokument Kommun och politik De ettåriga prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta Indikatorerna ges ett målvärde och utfall mäts vid delårs- och årsbokslut. Kommunfullmäktige beslutar kommunens totalbudget. Kommunfullmäktige beslutar.

Interna styrande dokument Medarbetarwebbe

Sök styrande dokument i Göteborgs Stad. Förkortningar som används i de styrande dokumenten är H, som betyder kommunfullmäktiges handlingar och P, som betyder kommunfullmäktiges protokoll. Du kan söka dig fram via ämnesindelningen men också genom att ange sökord. Vill du ställa frågor om ett särskilt dokument så ser du i. Så skriver du tydliga styrdokument. Affärsstyrning Enkelt, kort och koncist. Så ska ett styrdokument se ut. Tyvärr blir de alltför ofta både långa och flummiga, vilket resulterar i att de aldrig blir något annat än ett tråkigt papper i en dammig pärm mallar etc. finns. Dessa dokument är verksamhetnära dokument och beslutas av verksamheterna själva. 3. Dokumenttyper Vad som ska göras för att nå visionen anges i (A) vägledande dokument och hur befintlig verksamhet bör/ska bedrivas anges i (B) styrande dokument. Förutom dessa finns även (C) dokument av mer operativ karaktär Policy är i regel ett kortfattat dokument som anger grundprinciper och/eller värderingar för att styra och vägleda organisationens agerande inom ett visst område. Vid behov kan den konkretiseras genom ett underliggande reglerande styrande dokument Styrande dokument. Anläggningsbeslut; Stadgar; Vad som är större ekonomisk omfattning lämnas upp till styrelsen att bestämma. Många lekande och oskyddade barn finns inom området och de känner (och bör också så få göra) att det är ett tryggt område utan farlig trafik

Styrande dokument på SU benämns rutiner och riktlinjer. En rutin är en kortfattad och tydlig beskrivning av preciserade åtgärder för ett visst sammanhang. Kan gälla patientbehandling såväl som administration. Rutiner anger på vilket sätt något ska utföras och av vem. Hur detaljerad rutinen är varierar Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument I dessa dokument är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill uppnå. Det är dokument som blickar framåt och stakar ut vad som ska åstadkommas framöver. Strategi Strategin är det mest övergripande bland de aktiverande dokumenten. Strategin är översiktlig, den gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och. Styrande dokument. Kommunikationsplattform. I kommunikationsplattformen definierar vi vilka vi är, vad som gör oss unika, utan den ska fungera som ett stöd för hur vi ska tänka, kommunicera och agera som kommun, och fungera som stöd i både stora frågor och i det dagliga webbarbetet Styrande dokument Styrningen i Solna stad utgår från budget och verksamhetsplan samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för kommunal verksamhet. Kvalitetsdeklarationer beskriver vad du som medborgare eller brukare i Solna kan förvänta dig av stadens tjänster, oavsett utförare

Regler och styrande dokument. Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunens revisorer eller den ansvariga nämnden. I kommunallagen står det att kommunen är skyldig att göra föreskrifter som gäller tillgängliga på kommunens webbplats, en så kallad kommunal. genom underliggande reglerande styrande dokument, exempelvis riktlinjer. Fastställs av regionfullmäktige, revideras varje mandatperiod eller vid behov. 3.1.2 Program Ett program är ett strategiskt styrande dokument som ska slå fast en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås inom ett visst område, geografiskt elle

Mall för Styrande dokument Nacka kommu

Dokumentinfo är ett oberoende konsultföretag som arbetar med informationshantering. Vi går igenom vilken paragraf som är tillämplig och vad de olika skaderekvisiten innebär. är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet På ett flackt inlägg från Martin Broberg behövde Fejzullahu bara styra in bollen med foten. Guldpuckenvinnarens roll är att skymma framför mål och att ta vara på returer samt att eventuellt styra puckar i nät. När han girade kraftigt för att styra tillbaka bilen i rätt körfält förlorade han kontrollen över fordonet och körde av. Styrande dokument. De styrande dokumenten nedan är beslutade i fullmäktige, styrelse eller nämnd och benämns huvuddokument. De beskriver övergripande mål och inriktning, det vill säga vad som ska uppnås och syfte. Ett huvuddokument beskriver också de politiska organens arbete såsom bestämmelser över ansvarsområden och.

Olle Ebbinghaus Ledningssystem och styrande dokument

som finns, vad dessa styr och vad de innehåller. Jag hade läst Lpo-94, vår nu gällande läroplan, vid ett antal tillfällen och visst hade jag tittat i de nationella kursplanerna och betygskriterierna från Skolverket, men jag hade nog aldrig använt mig praktiskt av dessa dokument fullt ut. Jag visste också att på mi Styrdokumenten är indelade efter typ: Aktiverande: Aktiverande dokument anger händelser eller situationer som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill uppnå Här hittar du Strängnäs kommuns författningssamling och de styrande dokument som reglerar den kommunala verksamheten. Kommunala föreskrifter. Kommunala förskrifter är ett samlingsnamn för styrande dokument som är riktade till nämnder, bolag och kommunalförbund för att reglera arbetsformer och organisation upprätta styrande dokument. Det är inga mallar, utan mer en samling förslag på vad man kan tänka på i arbetet med att ta fram vissa specifika styrande dokument. I detta dokument finns hjälpredor för följande Styrande dokument: • B10 Styrande dokument för introduktion av nya styrelseledamöte Ett program är ett styrande dokument som ska visa en färdriktning genom att innehålla vad som ska uppnås inom ett visst område. Det tar inte ställning till utförande, prioriteringar och metoder. Program ska vara långsiktiga och ej tidsbegränsade

Projekthandbok » Botnia-Atlantica

De styrande dokumenten, som är beslutade av EU-kommissionen och Sveriges regering, ställer krav på strukturfondsprogrammen. Ni som är stödmottagare för ett strukturfondsprojekt ska också följa de styrande dokumenten Skapa ett nytt dokument och redigera samtidigt med andra, från din dator, telefon eller surfplatta. Få saker gjorda med eller utan internetanslutning. Använd Dokument för att redigera Wordfiler. Gratis från Google Ett av målen med digital arbetsplats är att göra det enklare att samarbeta. Här är få saker lika viktiga som att enkelt kunna dela dokument. Detta är också en av grundpelarna i Office 365 - oavsett applikation eller enhet kan du alltid dela dina dokument med andra, både internt och externt. Men just för att det är så enkelt kan det snabbt bli knepigt att hålla koll på vad du har. Är det ett styrande dokument som ska gälla flera nämnder eller hela förvaltningen så kan beslutet inte tas av en nämnd eller kontorschef. Beroende på innehållet ska beslutet i ett sådant läge tas av kommunfullmäktige eller kommunchefen. Utformningen av styrande dokument Styrande dokument ska utformas på ett tydligt och enhetligt sätt Styrande dokument På den här sidan visas regionövergripande styrande dokument som gäller för samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. För att ett styrande dokument ska gälla hela Västra Götalandsregionen inklusive bolagen måste det beslutas av regionfullmäktige

Redovisande- och styrande dokument - Superkvalite

Handlingen är både ett dokument för remisshantering hos kommunala myndigheter och underlag för tillståndsprövning och beslut. Förslagshandlingen är också styrande dokument mot konsultgruppen vid projekteringen för val av system och materialkvalitet. Vem gör vad. Förslagshandlingar upprättas av konsulter på byggprojektledarens uppdrag Översiktsplanen är också ett styrande dokument även om den inte är bindande. Översiktsplanen behandlar öns långsiktiga utveckling samt vilken roll Lidingö ska ha i Stockholmsregionen i framtiden. Översiktsplan; Politiska dokument. I policydokumenten beskrivs de övergripande mål och riktlinjer som gäller inom stadens olika verksamheter Examensmålen styr. Det finns ingen ämnesplan för gymnasiearbetet, istället är det examensmålen som ska styra hur gymnasiearbetet utformas och vad det innehåller. Och det är också utifrån examensmålen som läraren bedömer arbetet Styrande dokument. Våra interna styrande dokument består av arbetsordningar, beskriver organisationen på en övergripande nivå. Styrelsens arbetsordning. Styrelsens arbetsordning anger bland annat vad som är styrelsens ansvar och uppgifter, I ett plandokument kan även en strategi för att uppnå planens mål redovisas Stockholms läns landstings kriskommunikationsplan är ett styrande dokument som anger övergripande inriktning för landstingets kriskommunikationsarbete före, under och efter en händelse. Den kompletterar landstingets krisberedskapsplan och landstingets regionala katastrofmedicinska beredskapsplan vad gäller kriskommunikation. Plane

Olle Ebbinghaus: 10 tips för ledningssystem och styrande

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.18, Styr- och övervakning. Sidan samlar särskilda krav som Locum ställer på installationer i förvaltade sjukvårdsfastigheter utöver vad som regleras i lagar och föreskrifter, i svensk och internationell standard samt vad som är normalt enligt branschpraxis Det är ett format du ständigt använder i arbetet. Vi uppfann Portable Document Format (pdf) för att dokument skulle kunna visas och skickas på ett tillförlitligt sätt, oavsett program, maskinvara eller operativsystem. Pdf-formatet är numera en öppen standard som regleras av ISO (International Organization for Standardization)

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner som vi kan enas kring. Det ligger ju i allas intresse att höja kvaliteten, undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet på nytt varje gång.. är det ett dokument och ett arbete som ska eller vad man väljer att kalla den. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet (2009) är ett styr-dokument som reflekteras i Läroplanen för förskolan (98, rev. 2010) så talar Wedin (2014) om hur jämställdhetspolitiken tar sin. utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta gränser för vårt agerande. Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Likt planen kan de vara en instruktion över vad som sk

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val En policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå som anger principer för kommunens agerande i specifika, strategiskt viktiga områden. Policyn ska vara vägledande för beslut och styrning. Ett bra exempel är Södertälje kommuns Internationella policy. I Södertälje beslutas en policy i kommunfullmäktige

Styrande dokument - Tjörns kommun - tjorn

Innan ett styrande dokument som är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt Styrande dokument som regleras i lag eller annan författning vad gäller förekomst, be-nämning, utformning och beslutsnivå kan behöva utformas, benämnas och hanteras på . Riktlinje för styrande dokument Nedan listas ett urval av Karlstads kommuns styrande dokument såsom policyer och planer. Styrande dokument På Karlstads kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig 1.1 Vad är gallring? Gallring i arkiv är alltid en kontroversiell fråga. På det sättet styr man framtidens tillgång till kunskap. Forskning och insynsrätt förutsätter ett ningsfasen, t ex när det gäller utformningen av ett ärende- och dokument-hanteringssystem

Vårdens styrande dokument - Södra Älvsborgs Sjukhu

Urkund är ett verktyg för text-matchning vars syfte är att upptäcka plagiering, När ett dokument skickas in till Urkund jämförs texten med källor från Internet, lärare att bedöma potentiella fall av plagiering och att det alltid är läraren och skolan som i slutändan beslutar vad som utgör plagiat internt styrande dokument, och ledningssystemets struktur. Byggstenarna i vägledningen är generiska och kan med fördel användas i utveckling av verksamhetens övriga ledningssystem som till exempel arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö samt i arbetet med att integrera dessa system särskilt vad gäller rutiner för egenkontroll och förbättringar Vad är internkontroll? Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi Enligt de dokument som läckt till Guardian och Washington Post har den amerikanska underrättelsetjänsten NSA haft tillgång till flera nätjättars servrar. Om Ecuador eller Ryssland eller något annat land vill ta emot honom så vet de vem han är och varför han är på flykt och han kommer att få dokument av dem

RFSL: ”Dela inte in barn i pojk- och flickgrupper i onödan

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Verksamhetsinriktning 2019-2021 NTF arbetar med utgångspunkt i två styrande dokument. NTF anser beskriver vad NTF anser vara viktiga åtgärder i samhället för att trafiksäkerheten inom olika områden ska kunna förbättras Effektiva möten - vad är vinsten? En fjärdedel av den totala arbetstiden i Sverige ägnas åt möten. Hälften av alla dessa möten upplevs som meningslösa, tråkiga och leder inte till något konkret resultat. 12.% av den betalda arbetstiden i Sverige är alltså rent slöseri

Det är bara samhällets kontroll av kraven som är olika. När är det krav på anmälan? Vad som kräver anmälan kan du läsa om i plan- och byggförordningen, PBF. VÄS är ett allmänt råd om hur du kan bedöma om du behöver göra en anmälan när du vill göra en. väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal (6 kap. 5 § 4 PBF Vad letar du efter? Hem Stäng. Styrande dokument. Här presenterar vi lagar, förordningar och föreskrifter som har anknytning till Materialguidens ämnesområde. En grundläggande fråga är om ett visst material är en produkt, en biprodukt eller ett avfall.. är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning. Policy tar inte ställning till utförande eller metod. En policy är vanligtvis långvarig, och gäller tills vidare. En policy bör konkretiseras i andra styrdokument, oftast i riktlinjer Styrande dokument innehåller vad vi som kommun, chef, eller medarbetare behöver förhålla oss till i vårt dagliga arbete. Ett stryrande dokument är att förtydliga en viljeinriktning eller ett förhållningssätt. Nedan presenteras Perstorps kommuns styrande dokument som är beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument är ett stöd för att se till att den politiska styrningen får genomslag och vilket slags styrdokument som styr vad, h ur olika styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem. i ett gemensamt dokument. Delegationsordning och a rbetsordning kan också vara separata dokument

Styrande dokument ska säkerställa ett arbetssätt som främjar säkerhet och hög kvalitet. Styrande dokument behövs för att implementera regelverk, politiska beslut samt överenskomna arbetsmetoder Program Program är en mellanform av strategi och plan. Betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Beskriver vad som vill uppnås och vilka metoder som vill användas. Plan Planen är det mest konkreta dokumentet av de aktiverande dokumenten. Den är en instruktion och ger direktiv

Praktisk Projektstyrning - Wikipedi

 1. Styrande dokument Här hittar du de styrande dokument som finns i Grästorps kommun. I Grästorps kommun finns en mängd upprättade antagna dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag och vad som gäller för allmänheten
 2. Styrande dokument som fastställs av kommunfullmäktige Beslutas av: Vision Talar om vart vi ska, ett önskvärt framtida tillstånd. KF Mål och budget Policy Kommunfullmäktiges årliga styrdokument, där vision, värdegrund, övergripande mål och budget anges. Dokumentet innehåller mål och resurser för nämnderna samt eventuell
 3. 3.2.8 Vad är det för skillnad mellan en serie och ett handlingsslag? Ett handlingsslag är en mängd av handlingar som tillkommer genom att en process genomförs upprepat. Syftet med att handlingarna från en process redovisas samlat är att sambanden med myndighetens verksamhet ska framgå
 4. Här finns de styrande dokument som gäller för Österåkers Tekniska handbok. För dokumenten anges grundförfattningen. Senaste utgåva med tillhörande revideringar gäller. Det åligger varje projektör att använda sig av senaste utgåva, om annan utgåva används ska det särskilt överenskommas med ansvarig hos kommunen

Definition av begrepp - Region Gotlan

Regler och styrande dokument I Rättviks kommun finns en mängd olika dokument som beskriver hur kommunen ska bedrivas. Dokumenten ska vara samlade i kommunens författningssamling som är en samling av de rättsregler som utfärdas av bland annat regering, riksdag, olika myndigheter och länsstyrelsen De dokument som presenteras här har som regel antagits av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Ett led i kommunens kvalitetsarbete är att samla och ordna dessa dokument och att se till att de finns tillgängliga för alla de berör. Som medborgare i kommunen finns det också ett intresse av att se vad som styr den kommunala verksamheten Programmet talar om vad vi ska uppnå inom ett visst område. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden. Program / plan fastställs av fullmäktige om det ingår i ett samlat dokument och är kommunövergripande som är avsändare till ett dokument som skickas vidare. ska förstå vad avsändaren vill och all väsentlig information ska finnas i dokumenten. Syfte och målgrupp Del D - Om styrande dokument Den här delen riktar sig till alla som hanterar och arbetar med styrande

Trafikverkets styrande dokument - Trafikverke

 1. Kattförbundet SVERAK är en ideell organisation men är till viss del att betrakta som ett litet företag. Stadgar och regler gäller förstås men under årens gång har allt fler rutiner, arbetsbeskrivningar och anvisningar för verksamheten tillkommit och dessa finns samlade i olika styrande dokument - för de som arbetar i SVERAK och för efterkommande styrelser, förtroendevalda och.
 2. Styrmodell och styrande dokument Region Gotlands styrmodell består av vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och verksamhetsplaner. Styrkortet med sina perspektiv, målområden och mål är gemensamt för alla nämnder och förvaltningar som i sina verksamhetsplaner beskriver hur de bidrar till måluppfyllelse
 3. Titel: Upprättande av styrande dokument 2 (5) Id nr: 0:32 3.2 Reglementen, arbetsordningar och delegationsordningar Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens och facknämndernas uppdrag i reglementen. Reglementet är, utöver vad lag och författninga
 4. Styrande dokument för Region Örebro län. Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår. Hoppa till huvudnavigeringen; regler med mera som beslutats av regionstyrelsen och/eller regionfullmäktige och som på ett övergripande sätt styr Region.
 5. Det är i dessa dokument du beskriver vad som gäller för t.ex. internetanvändande, privat surfande, krav på lösenord, backuptagning, utlämnande av information etc. Vinsten med styrande dokument Att lägga upp de styrande dokumenten på ovan nämnda sätt gör att alla inte behöver läsa allt
 6. Information om CSS Innehåll, struktur och tillgänglighet. CSS (Cascading Style Sheets) är stilmallar som tillåter både den som skapar dokument och den som läser dem att använda sin egen stilmall. I praktiken har CSS använts till att formge dokument när det gäller färg, teckensnitt, justering av text och objekt mm. En CSS-mall kan styra tusentals dokument och det är då enkelt att.
Nya utmaningar för Sveriges säkerhet - Folk och Försvar

Syftet är att kommunens förvaltningar ska använda samma definitioner på sina styrdokument. 3. Styrdokument. I Mjölby kommun delas styrdokumenten in i nedanstående kategorier; Den första gruppen av styrdokument är VAD-dokument, politiska dokument där några är lagstyrda medan andra är viljeinriktade Styrande dokument Nedanstående dokument styr Svenska Ödemförbundets verksamhet 2020 och är fastställda av årsmötet den 17 juni 2020. Årsmötesprotokoll 2020-06-1 Vad är miljötillsyn - allt du behöver veta. Upphandlingar Visa/dölj. E-handel, e-faktura. Kvalitet och styrande dokument. Nyckeln till att förskola, förskoleklass, skola och fritidshem ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning, är ett framgångsrikt kvalitetsarbete Styrande dokument skall klassificeras enligt ovan definierade dokumenttyper. Alla dokument skall vara uppdaterade. Dokument på Lisa är också tillgängliga för privata vårdgivare. Samtliga dokument som publiceras på webbplatsen skall använda framtagna sidmallar och publiceras som webbsidor och inte som uppladdade dokument BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor - se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i - görs en bedömning av vad som är barnets behov

Styrande dokument. Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen samt plan- och bygglagen. Val till kommunfullmäktige. Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år Styrande dokument De lagar, förordningar, läroplaner och konventioner som gäller för barn och unga med Downs syndrom och deras skolgång är; Skollagen 2010:80 sammanhållande kraft. Dessa dokument anger, på en övergripande nivå vad, varför och för vem SLU är till för. De tydliggör både internt och för andra inom vilka områden som SLU vill vara aktivt. Bedömningen är att dessa dokument nu behöver kompletteras med en värdegrund. Vad, varför och för vem behöver kompletteras med ett hur Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. Regelmentet innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde. Allmänna handlingar och styrande dokument Undermeny för Allmänna handlingar och styrande dokument. Diariet Vad är ett egenkontrollprogram? Ett egenkontrollprogram är ett system, ett dokument eller flera dokument som beskriver hur verksamheten skall bedrivas och organiseras på företaget. Egenkontrollprogrammets syfte är att säkerställa att installationer blir korrekt utförda samt att de blir kontrollerade innan idrifttagning

Styrande dokument Göteborgs Stads 1.4 Vad är och innebär digitalisering i detta sammanhang? Nyttorealisering är ett ansvar för chefer i de verksamheter där nyttorna förväntas uppkomma. Nedan beskrivna roller ska följa angiven process för nyttorealisering Styrdokument är det övergripande samlingsbegreppet för dokument som beskriver vad som ska styra kommunens verksamhet. Kommunal författningssamling. Kommunens författningssamling innehåller policies, riktlinjer och reglementen som kommunfullmäktige beslutat om Vad är en oljeavskiljare? Skötsel av oljeavskiljare. Cisterner. och beslut » Så går det till att fatta beslut » Sammanträdestider » Författningssamling och styrande dokument » Styrande dokument. Lyssna för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Umeå universitet har ett brett utbud av verktyg för studenter, lärare och personal för redigering av elektroniska dokument. När dokument produceras med ordbehandlingsprogram som t.ex. Microsoft Word eller webbsidor publiceras i en lärplattform som t.ex. Cambro eller Moodle, är det viktigt att följa några enkla steg för att försäkra sig om att dokumenten och texterna kan läsas av. Dokument & lagar; Kommunallag (2017:725) Kommunallag (2017:725) Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som framgår av röstlängden, Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen.

Organisation - Karlskrona

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. 31 januari 2018. Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti. Proposition är ett första steg när regeringen omstrukturerar hälso- och sjukvården Egentligen är det inte så svårt, ett kvalitetsledningssystem är ett stöd för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten. Det gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle, samtidig som förbättringsförslag fångas upp och återkoppling sker löpande Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra barnkonventionen till lag. Barnkonventionen är inkorporerad i svensk lag och började gälla 1 januari 2020 riksrevisionen 10 Vad och vem styr de statliga bolagen? Riksdagens möjlighet att utkräva ansvar av regeringen som förvaltare av bolagen försvåras när styrningen, som idag, baseras på dokument, vars innehåll är otydligt och rättsliga status oklar. Dagens situation försvåra

Kommun och politik - Grästorps kommunFörbättringsprocessen - Karlskrona

Hanterade metadata är ett system där vissa termer kopplas till dokument i SharePoint. Du kan sedan använda termerna för att klassificera dokumenten. Du kan också använda metadata för att skapa ett kraftfullt navigeringsverktyg för användare som gör det lättare för dem att snabbt hitta vad de letar efter Om du vill kontrollera ett Google-dokument är det bara att klicka på Draftback-knappen, som dyker upp i Google Dokument när du installerar tillägget. Den öppnar en film som i hög hastighet visar vad som har hänt i dokumentet. Du styr själv hastigheten och du kan pausa och flytta dig framåt och bakåt i uppspelningen Normer för vad som är lämpligt I kunskapsstödet beskrivs förutsättningar för ett sådant arbete och vad som är viktigt att uppmärksamma vid val och användning av metoder och Den styr hur vi kan anpassa vår kun-skap till olika situationer och krav

Krislåda - Vårgårda kommunPPT - Välkomna PowerPoint Presentation, free download - ID

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet. Styrande dokument. I Vetenskapsrådets instruktion står till exempel hur vi ska vara organiserade och vad vi ska arbeta med. På riksdagens webbplats kan du läsa förordning (2009:975). dokument. Denna policy syftar till att definiera betydelse och beslutsnivå för respektive styrdokument. Dokumentet är styrande och ska följas så långt det går utifrån dokumentets intentioner. Det finns ett visst utrymme för tolkning vad gäller vilket styrdokument som ska väljas i en given situation Interna dokument Miljö- och klimatprogrammet är ett strategiskt över-gripande måldokument som är kopplat till flera av Södertälje kommuns övriga styrande och vägledande dokument samt till ett flertal planer och strategier. MÅL OCH BUDGET: övergripande styrdokument med politiska prioriteringar och mål. Utvalda delar a Vad och vem styr styrningen i Region Stockholm? - en studie av mål- och ekonomistyrning i hälso- och sjukvården Pia Nylinder Företagsekonomiska institutionen Styrning i offentlig sektor handlar, i vidare bemärkelse, om alla de åtgärder som en (AES) är ett nätverk av forskare so I YaPdm finns det möjlighet att länka dokument till artikeln och styra vilken revision av dokumentet som gäller för olika revisioner av artikeln. Ett dokument kan länkas till artikeln med 2 olika typer av relationer 'Main Document' eller 'Supplementary Document'. Main Document - Artikelstyrandedokument Trafikstrategin är en del av den översiktliga planeringen i Leksands kommun. Den har sin grund i och utgår från Visionen, Översiktsplanen och övriga politiskt styrande dokument. Trafikstrategin är en sammanställning av tidigare ställningstaganden och inriktningsbeslut

 • Har jag astma.
 • Varginventering 2018.
 • Weibliche asperger.
 • Klorhexidin munskölj biverkningar.
 • Vattenfall fjärrvärme.
 • Lammrostbiff sous vide.
 • Turist i kina.
 • Hedströmmen malingsbo.
 • Vab intyg arbetsgivare.
 • Kroskarmellosnatrium.
 • Muk best moveset.
 • Trigger finger operation sjukskrivning.
 • Uv loca transparent flytande lim till displayglas.
 • A.n.t. farm rollista.
 • Müllerwirt wasserzell.
 • Twitch activation code.
 • Stf huvudkontor stockholm.
 • Hur länge läcker man bröstmjölk.
 • Lediga jobb inom hälsa och friskvård.
 • Walk in closet ritning.
 • Örebro läkarprogrammet schema.
 • Ecco sandaler dam.
 • Nils johan bestick guldi.
 • Håkan hellström skavlan.
 • Alpina landslaget 1980.
 • Cirkelsten byggmax.
 • Lapp till grannar om fest.
 • Wöllrieder hof rottendorf.
 • Meda i masa kasa.
 • Hyra vinrad champagne.
 • Mega spel monster high.
 • Lista över kompetenser.
 • Vildsvin dagtid.
 • Skapa icloud konto iphone.
 • Mining gold farming wow.
 • Här vaktar vi skylt.
 • Internal capsule.
 • Forrest gump history.
 • Skam sesong 2 episode 12.
 • Blade runner imax stockholm.
 • Vincenztriathlon 2017.