Home

Sensitivitet internetmedicin

Sensitivitet - Wikipedi

Körtelfeber (Mononukleos) - Internetmedicin

Yrsel uppstår när signalerna från synen, innerörats balansorgan och den somatosensoriska informationen inte överensstämmer med varandra eller misstolkas av hjärnan. Yrsel är kontaktorsak hos ca 3 procent av vuxna patienter på akutmottagningen. Huvuduppgiften på akuten är att identifiera potentiellt livshotande tillstånd Kemiska snabbtester. Testremsor som har reagensfält för nitrit och leukocytesteras kan användas vid sn abbdiagnostik av symtomgiva nde UVI. Den kliniska nyttan är emellertid begränsad. Nitrittestet har hög specificitet, men relativt låg sensitivitet, vilket innebär att bakteriuri kan föreligga även om nitritreaktionen uteblir ICD-10:B27. Definition: Infektion orsakad av Ebstein-Barr virus (EBV). Symtom: Körtelsvullnad. Långvarig, hög svängande feber, ofta 39°C. Halsont

Pneumoni hos vuxna - Internetmedicin

 1. Röntgen/DT. Kan dock ta upp till 6 veckor från symtomdebut innan en stressfraktur ses på slätröntgen - tidigast efter 3 veckor. Via MR eller skelett-scintigrafi ses frakturen i regel inom ett par dagar. MR att fördra (bäst sensitivitet och specificitet). Behandling. Stressfrakturer i mellanfotsben behandlas konservativt
 2. dre tillförlitligt
 3. Sensitivitet och specificitet är statistiskt mått som mäter tillförlitligheten hos testmetoder av typen binära klassifikationstest. Sådana testmetoder är bland annat vanliga inom medicinen, och ger svaret positivt eller negativt på frågan om förekomsten av ett visst tillstånd, till exempel en sjukdom.. En testmetods sensitivitet är sannolikheten för positivt testresultat när.
 4. Sensitiviteten för subaraknoidalblödning vid DT-­huvud är över 97 procent de första 3 dygnen efter blödningen men sjunker sedan till 50 procent efter 5-7 dagar [17]. Vid stark klinisk misstanke och negativ DT-huvud bör lumbalpunktion utföras med cellräkning i 3 provtagningsrör och spektrofotometri där likvors absorbans av ljus analyseras vid olika våglängder [18, 19]
 5. Sensitiviteten för MIBG- scintigrafi ligger runt 85-90 % med en specificitet på 92-99 %. Octreotid scintigrafi som företrädesvis används vid diagnostik av gastrointestinala neuroendokrina tumörer är också användbar vid diagnostik av feokromocytom. Sensitiviteten är jämförbar med MIBG, men specificiteten är lägre
 6. Venöst eller kapillärt Tolkningsförslag (µg/L)1: 0,1-0,5 särskilt >0,25: lokal bakterieinfektion möjlig 0,5-2,0: bakterieinfektion sannolik, sepsis möjlig 2-10: systemisk bakterieinfektion/sepsis sannolik >10: tyder på allvarlig bakteriell sepsis/septisk choc

Nagelsvamp - Nagelsvamp, Fotsvamp, Tinea pedis, Trichophyton, Tinea ungium, Onychomyko MR har hög sensitivitet (> 90 %), bör ersätta diagnostisk artroskopi och kan hjälpa till för diagnos och ställningstagande till operation. Ev. artroskopi. En inslagen menisk ökar risken för artrosutveckling. Behandling

Specificitet - Wikipedi

 1. Hög sensitivitet, dock ej lika hög som för Troponin. Specificiteten är också hög, men CK-MB kan vara förhöjt även vid skelettmuskelskada. Myoglobin används inte heller länge i rutinsjukvårdsarsenalen. Det är detekterbart 1-4 h efter smärtdebuten. Kvarstår 18-36 h. Hög sensitivitet i det tidiga skedet, lägre specificitet
 2. MR har högre sensitivitet än DT men är sämre på att bedöma hur omfattande skelettskadan är. För utredning av metastaser i kotpelaren är MR förstahandsmetod. 18 F-PET-scan Mycket känslig, relativt ny, metod för att upptäcka skelettmetastaser. Ett problem är att många benigna åkommor också ger patologisk signal. Blodprove
 3. BNP (B-type natriuretic protein) är ett natriuretiskt hormon som vid hjärtsjukdom produceras av myocyter i hjärtats kammare, framför allt som svar på uttänjning av väggarna på grund av ökat tryck [1]. Mätning av BNP har därför rönt stort forskningsintresse sedan tidigt 1990-tal och har stor klinisk potential som instrument för diagnostik, prognostik och behandlingsval av [
 4. klyver fibrin. - 80% sensitivitet för DVT, 95% sensitivitet för LE. Den högre sensitiviteten för LE beror på att tromberna vid detta tillstånd är större
 5. dre än normalt. Om den saknas registreras ett QS-komplex i V1 och eventuellt i V2 men ytterst sällan i V3

Sexuellt överförbara sjukdomar Läkemedelsboke

Internetmedicin har ett utmärkt avsnitt om tarmischemi där de går igenom de 4 olika subgrupperna. - Arteriell emboli (50%) - Arteriell trombos (25%) Kan föregås av kronisk tarmangina. - Icke ocklusiv tarmischemi (<25%) heterogen grupp där tarmischimin är sekundär till tex hjärtsvikt eller cirkulatorisk svikt God sensitivitet och specificitet samt en icke invasiv metod gör den mycket lovande. Det blir nu svårare att göra den nödvändiga avvägningen mellan sensitivitet och specificitet. Som hjälp i arbetet att ställa diagnos på en person som söker för misstänkt sjukdom är det önskvärt med ett test som har god sensitivitet och specificitet •Sensitivitet för vertebrobasilarisområdet 54-71%, specificitet 84-90% Flossmann 2008 . Kameleonter i den bakre cirkulationen •Bilaterala thalamus infarkter - sänkt medvetande, global amnesi •Bilaterala occipitala stroke (PCA) - konfusion •Mediala vermis (PICA Läs mer om hjärtsvikt och blodanalysen NT-proBNP. Välkommen att utföra test via blodprov hos oss på Medisera Health. Beställ på medisera.se, få digitalt läkarkommenterat provsvar i Min Journal via Bank-ID, snabbt, enkelt & patientsäkert. Provtagning med hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet

Clostridioides difficile - Internetmedicin

Video: Prostataspecifikt antigen (PSA) - Internetmedicin

Centorkriterier används vid diagnostik av tonsillit för att skilja mellan bakterier och virus. Lär dig centorkriterierna här Phadiatop är ett screeningtest för de inhalationsallergener som ingår i en standardpanel. Testet utfaller negativt om summan av IgE är <0,35 kU/l för de ingående allergenerna. Det har bra sensitivitet och specificitet att utesluta allergi vid luftvägssymtom

Yrsel på akuten - Läkartidninge

Vi på RKC är kirurger med lång erfarenhet av att behandla kotglidning, spondylolistes. Högkvalitativ ryggvård Hög patientsäkerhet. Välkommen CCHR har hög sensitivitet (100 procent) vid skador som kräver intervention och vid skador som bedöms relevanta men inte kräver intervention (87-98 procent) medan specificiteten varierar från 37 till 69 procent [11, 14] 96% sensitivitet och 62% specificitet för allvarlig händelse. Källa: Quinn JV, Stiell IG, McDermott DA, Sellers KL, Kohn MA, Wells GA. Ann Emerg Med 2004 43(2):224-32 • PubMed. Sunnybrook Facial Grading System. Skala för att bedöa omfattningen av en facialispares. Poäng -15 till 100. Källa: sunnybrook.ca • arkiverad version.

Bra sensitivitet och specificitet, cirka 95 % vardera. Det finns dock risk för falskt negativa resultat om patienten har behandling med syra­sekretionshämmare. Testet kan tas på en vårdcentral eller sjukhusmottaging men måste skickas till ett laboratorium för analys. H. pylori-antigen i feces Cross body test har hög sensitivitet om det utlöser lokaliserad smärta över AC-leden. Vid misstänkt artros eller långvarigt (minst 3 månader) kvarstående besvär efter trauma i anamnesen kan intraartikulär injektion av LA + kortison bidra till att utesluta besvär från annan lokal Utredning av misstänkt scaphoideumfraktur Innehåll på sidan: Diagnostik och utredning; Diagnostik och utredning. Scaphoideumfrakturen är den vanligaste av karpalbensfrakturerna och står för 79% av dessa 8.Den initiala röntgenundersökningen vid misstanke om scahpoideumfraktur bör bestå av slätröntgen med 4 projektioner (frontal, frontal med ulnar-deviation, lateral och semipronerad. HAD går fort att göra men ställer ingen diagnos och har bara en sensitivitet och specificitet på runt 50 %. PhQ9 inte mycket bättre tyvärr. MINI 06 kan kännas väldigt mastigt, men läs gärna vad jag och några andra kolleger skrivit på SBU:s hemsida, där det också finns interaktiva fall som man kan träna på

Sensitivitet och specificitet är låg för alla EKG-kriterier. Internetmedicin. 5/5 (5 Reviews) error: Innehållet är skyddat. Lär dig EKG-tolkning på riktigt. Börja. Gratis fickhandbok. Gå med i vårt nyhetsbrev och få vår fickhandbok för EKG-tolkning SBU söker projektledare med klinisk erfarenhet. Som projektledare på SBU leder du arbetet med att sammanställa och utvärdera forskning om behandling, diagnostik och organisation i hälso- och sjukvård och social omsorg I denna rapport presenteras det vetenskapliga underlaget för de metoder som idag används, eller är på väg att tas i bruk, för att identifiera kromosomavvikelser och strukturella missbildningar hos foster under tidig graviditet. Medicinska, sociala, psykologiska, etiska och hälsoekonomiska aspekter samt kvalitetssäkrings- och säkerhetsaspekter har analyserats

Du kan få lämna urinprov som del av en undersökning eller en hälsokontroll. Ofta används ett prov som kallas urinsticka eller testremsa. Det tas till exempel för att kontrollera att det inte finns någon skada eller sjukdom i urinvägarna. Provet kan ibland visa om det finns tecken till diabetes Sensitiviteten för båda analyserna dock är begränsad till ca 70 %. Det finns en stark korrelation till genetiska markörer, rökning och förekomst av CCP-ak vid RA. Förekomst av CCP-ak talar också för en aggressivare sjukdomsform. Nivån CCP-ak följer ej sjukdomsförloppet. CCP-ak kan detekteras tidigt under utvecklingen av RA Definition. Två typer av influensavirus (A och B) förorsakar den typiska influensa-sjukdomen. Till influensasäsongen har det ofta skett en förändring av virus ytmolekyler, som avgör smittsamheten Ej symtomfri patient. Inga labavvikelser, negativ TRANak och histologisk förbättring på tarmbiopsi: Överväg samtidig annan sjukdom som IBS, laktosintolerans, mikroskopisk kolit och gallsaltmalabsorption. Negativ TRANak men ingen histologisk förbättring: Överväg annan sjukdom (lymfom, bakteriell överväxt, mikroskopisk kolit) eller refraktär celiaki

men sensitiviteten minskar och än mer det negativa prediktiva värdet eftersom prevalensen av trombos är större hos äldre än hos yngre [55]. Effekter av graviditet Under normal graviditet stiger D-dimer. I en svensk studie ökar värdena från första till sista trimestern; 91±24 µg/L, 128±49 µg/L, 198±59 µg/L Nu har jag inte skrivit på länge men här tänkte jag lägga upp allt bra material jag hittar om COVID-19. Det kommer inte bli superstrukturerat och inte så vetenskapligt eftersom det inte finns så mycket studier än. Jag kommer uppdatera inlägget så ofta jag hinner. Mycket är taget från Internet Book of Critical Care oc Detta dokument handlar om Hematologiska maligniteter. Sida 1: Översikt över blodcellinjer (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Polycytemia vera och polycytemiSida 4: Akut och Kronisk Myeloisk Leukemi (AML/KML)Sida 6: Lymfoida tumörerSida 7: Multipelt myelomSida 8: Utredning av hematologiska maligniteterSida 9: Klinik—hematologisk malignite När det fibrinolytiska systemet aktiveras bildas plasmin som degraderar fibrinogen och fibrin till en heterogen samling fragment. Det minsta fragmentet kallas D-Dimer (innehåller två D-domäner)

För att ställa diagnosen faryngotonsillit krävs en kombination av anamnestiska uppgifter, klinisk undersökning och snabbtest. Tag endast prov för streptokocker vid halsfluss när minst tre av fyra centorkriterier är uppfyllda Kardiolipin-antikroppar, lupus antikoagulans och beta-2-glykoprotein 1-antikroppar hör till gruppen antifosfolipid-antikroppar. Kardiolipin-antikroppar har en mycket hög sensitivitet vid primärt antifosfolipidsyndrom, APS, där vanliga manifestationer är rekurrenta tromboser, neurologiska bortfallssymtom, upprepade spontana aborter, trombocytopeni och förlängd APTT Hänvisar till denna och internetmedicin, för Wells score mm. Statistik DVT: DVT prevalensen är 1-3 promille, men hos 80+ upp till 1% årligen. palpation har en sensitivitet på 50%, dvs kasta krona och klave är lika bra) Andra fasen är ischemisk smärta, svår smärta även i vila. Pain out of proportion i förhållande till traumat tex Serologi kan användas vid borrelia vid misstanke om neuroborrelios, akrodermatit eller artrit. Diagnostiken bygger på detektion av antikroppar av Ig G och Ig M-typ. Vid erythema migrans har serologi inget värde och ska ej tas.Förutom serologi krävs klinisk bild förenlig med borrelios har en sensitivitet på cirka 90% och specificitet på cirka 95%. Svalgodling ligger ytterligare någon procent högre. För pålitligt utfall av både snabbtest och odling är korrekt provtagningsteknik avgörande och pinnen ska strykas över båda tonsillerna [2 ,10,11]

Urinvägsinfektioner Läkemedelsboke

ekg.nu är en komplett e-bok och utbildning i klinisk EKG-diagnostik. Denna resurs skapades för att säkra kompetensen bland läkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, BMA, studenter och forskare

Mononucleos. Körtelfeber. Kissing disease - Praktisk Medici

Specialist i allmänmedicin. De flesta patienter med icke akut blödning handläggs i öppen vård. Primär utredning inklusive gastroskopi och eventuell koloskopi.Vid Hb < cirka 110 hos hjärt-/lungsjuk patient bör dock akut handläggning överväga hidradenitis suppurativa internetmedicin. Web. Medicinsk informationssökning. Svenska. English Español Português Français Italiano Svenska Deutsch Enkäter Resultats reproducerbarhet Sensitivitet och specificitet Förebyggande hälsovård Incidens Riskfaktorer. Geografiska orter 1

Stressfraktur. Marschfraktur. Utmattningsfraktur ..

Betydligt högre såväl sensitivitet som specificitet har specifik Epstein-Barr virus-serologi (EBV-serologi). Analysmetod . Snabbtest med immunkromatografi. Remiss . Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss, Laboratorieremiss 1 . Provtagning . Serumrör med gel, se bild och hantering Bland dem som dricker minst 100 g/dygn har CDT en sensitivitet på mer än 90 procent. Individuella förändringar i mätvärdet kan dock noteras vid lägre alkoholintag. Korrelationen mellan alkoholintag och CDT är måttlig. Vid alkoholabstinens halveras CDT på 1-2 veckor D-dimer är en nedbrytningsprodukt av fibrin, ett litet proteinfragment som förekommer i blod efter att en blodpropp har brutits ner genom fibrinolys.D-dimerkoncentrationen kan bestämmas genom ett blodtest för att ställa diagnosen trombos.Sedan det infördes på 1990-talet har det blivit ett viktigt test att genomföra på patienter med misstänkt trombosrubbning

Om ersättningsrytm uteblir vid totalt AV-block så inträder asystoli och hjärtstillestånd.Synkope inträder efter 7 sekunders asystoli. Bradykardi leder till reducerad hjärtminutvolym och därmed hjärtsvikt.; Om bradykardi uppstår hos en individ med elektrisk instabilitet i kammarna (t ex myokardischemi) och förlängd QT-tid kan ventrikeltakykardi av typen torsade de pointes uppstå Glutentest - hur säkert? I somras upptäckte vi vid en läkarkontroll för något helt annat att min 7-årige son hade riktigt lågt hb. Vi har nu gjort massa tester, bland annat för diabetes och leukemi, men nu visade det senaste testet att Olle har antikroppar mot gluten Pulsoximetri under natten kan bidra, men har också låg sensitivitet. PSG (polysomnografi) om möjligt. Görs inneliggande på Karolinska Universitetssjukhuset med begränsad tillgänglighet. Det är svårt att få en uppfattning om förekomst och grad av OSA utan att genomföra en PSG-undersökning, som ger ett apnéhypopnéindex (AHI) sensitivitet och specificitet. FAQ. Medicinsk informationssökning. Om ett test visar 95 procent sensitivitet så innebär det att testet hittar 95 procent av alla som har sjukdomen, men missar fem procent. (doktorn.com)doktorn.com Träffsäkerheten på testerna - sensitivitet och specificitet.Forskarna använder ordet sensitivitet som beskriver hur För att studierna som genomförs för att få fram specificitet och sensitivitet ska bli så korrekta som möjligt är det viktigt Ifall man istället använder ett test som har 90 procent sensitivitet och 100 procent specificitet så kommer man att hitta 90.

Sensitivitet (förmågan att identifiera sjuka individer) och specificitet (förmåga att identifiera friska individer) är för de flesta diagnoser som ingår i DC/TMD mycket höga. DC/TMD-kriterierna är enkla att använda, uppvisar hög diagnostisk säkerhet och är framtagna speciellt för kliniskt bruk Sensitivitet för beröring samt stick i ben, fötter, armar samt händer. Vibrationssensitivitet i övre samt nedre extremitet. Grov kraft i armar. Grasset - Armarna framåt, handflatorna uppåt, spreta med fingrarna, blunda. Finger-Näs blundande. Senreflexer. Brachialis. Radialis. Patellaris. Akilles IF sämre sensitivitet hos icke-HIV-patienter diagnostisk bronkoskopi kan göras flera dagar efter behandlingsstart PCR är känslig, hittar även asymptomatisk kolonisation, neg PCR på BAL har högt prediktivt värd För käkmuskelsmärta finns två diagnoser, myalgi och myofasciell smärta med refererad smärta som har god sensitivitet och specificitet. Nyligen har en ny klassifikation för ansiktssmärta publicerats BAKGRUND. Avvikande reaktioner (IgE-medierad allergi eller allergiskt kontakteksem) mot dentala material förekommer bland tandvårdspersonal. Prevalensen anses dock låg och det dominerande problemet är irritativa kontakteksem (dermatit) på grund av frekvent handtvätt och bruk av handskar under längre tid utan byte

räcker oftast med TPO-ak då dessa har bäst sensitivitet och specificitet om förhöjt TSH → tag anti-TPO (autoimmunt?) → om positivt och kliniska symptom kan Levaxin ® sättas in direkt vid misstänkt Graves sjukdom tas även TRAK ; Antikroppar mot TSH-receptor (TRAK) specifika för Graves sjukdo TEE har högre sensitivitet än TTE både vad gäller, vegetationer på klaffar och på kablar till PM eller ICD, abcesser, proteslossning mm. TEE är mer krävande för patienten och inte alltid görligt. Vid negativt TTE utförs TEE vid kvarstående misstanke

- Ihållande symtom på ökad psykologisk sensitivitet och arousal, som inte fanns före expositionen och som visar sig enligt två av följande: sömnsvårigheter, irritabilitet eller utbrott av ilska, koncentrationssvårigheter, hypervigilans (vara på sin vakt, i spänd uppmärksamhet), förstärkt startle response eller skrämselreaktioner BAKGRUND Definition Binjurebarksinsufficiens är ett tillstånd som orsakas av brist på adrenokortikala hormoner (aldosteron och kortisol). Adrenokortikal insufficiens är vanligtvis ett smygande och progredierande tillstånd men kan också uppkomma akut med katastrofala följde Erythema migrans (ECM) Minst 5 cm i diameter rodnat område kring fästingbett, med debut minst 4 dagar efter detta. I 50% av fallen inget känt fästingbett Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat om skärpta råd i Västra Götaland. Alla som vistas i Västra Götaland behöver följa råden om vi ska få stopp på den snabba.. Nätverk som samlar alla Sveriges distriktsläkare på en och samma plats. Bli medlem, det är gratis

Akutmedicin. Halsfluss. Tonsillit. Faryngotonsillit ..

Pneumocystis jiroveci pneumoni (PCP) Smittämnen. Pneumocystis jiroveci (tidigare P. carinii) är en atypisk svamp som infekterar lungorna hos människa [Wakefield, 2002].Molekylära studier har visat att det finns olika Pneumocystis-arter var och en infekterande en specifik mammalievärd-organism [Demanche et al, 2001].Livscykeln hos Pneumocystis tillväxtstadier antas innehålla en asexuell. De ojämna skalstegen har till uppgift att öka skalans sensitivitet. Tidsåtgång. Cirka 20-30 minuter. Utbildning och licens Tillgänglighet. Kontakta Görel Bråne, branegorel@gmail.com. Krav på förkunskaper. GBS-skalan kan användas av sjuksköterska, läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och sjukvårdsbiträden

Sensitiviteten är genomgående något lägre än specificiteten varför det är något säkrare att utesluta reflux när den inte föreligger. Två studier av låg kvalitet, i 4 separata publikationer, pekar mot att risken för återfall av åderbråck efter operation är lägr Den absoluta sensitiviteten och specificiteten beräknades separat för varje metod och därefter utvärderades den relativa sensitiviteten och specificiteten av HPV-testet. För kvinnor med ASCUS-diagnos. HPV-test har 27 procent högre sensitivitet för upptäckt av CIN 2+ (relativ sensitivitet 1,27; 95 % konfidensintervall (KI) 1,1 Hepatobiliär skintigrafi: Hög sensitivitet (80-90 %) för kolecystit RTG-buk: RTG-tät gallsten hos 15 % RTG-lungor: Görs vid behov för att utesluta pneumoni HANDLÄGGNING Vårdnivå Inläggning omedelbart för antibiotikabehandling ± operation Behandlingsöversik Det är vanligt att man inte finner en orsak till förstoppning. Förstoppningen kan dessutom också ha flera orsaker, till exempel både problem med förlångsammad passage genom magtarmkanalen och/eller vid själva tömningen (så kallad bäckenbottendysfunktion)

Human-TG har en sensitivitet på 91-100% och en specificitet på 94-100% [13, 17-19]. Användning av EMA eller hellre TG är att föredra för diagnostik framför AGA av IgA-typ, med undantag av barn under två års ålder. Speciellt den numera huvudsakligen använda rekombinanta tekniken för TG är väl jämförbar med EMA sjukdom. Kan tas som led i utredning av oklara fall. Sensitivitet ca 70%. PPD normalt olämpligt om man misstänker klinisk tbc; ger stora reaktioner med blåsor och sår, negativt PPD utesluter inte aktiv sjukdom. Sensitivitet ca 70% Behandling Vid klinisk stark misstanke startas behandling så snart prover är tagna Reliabiliteten och säkerheten (sensitivitet och specificitet) ligger nära 100 procent för att påvisa kors-bandsskador och mellan 60 och 98 procent för att påvisa me-niskskador jämfört med artroskopi. Konsensus tycks råda om MRs begränsade värde vid diagnostik av broskskador, där me-toden har en sensitivitet runt 40-50 procent [4]

 • Las vegas september 2017.
 • Lyrics somewhere over the rainbow ukulele.
 • Aspen esther byta lampa.
 • Skoblock.
 • Logitech create keyboard fodral ipad pro 12,9.
 • Bmw 740.
 • Hur vet jag om linsen är kvar i ögat.
 • Hannah murray filmer och tv program.
 • Första påven i världen.
 • Hur gör man figurer i sockerpasta.
 • Tobisgrissla synonym.
 • Atacand plus.
 • Renovera grund.
 • Asfågel korsord.
 • Windows 10 familjekonto.
 • Svenska dokumentärer om andra världskriget.
 • Samsung galaxy grand prime erscheinungsjahr.
 • Udda matställen stockholm.
 • Valentine.
 • Dc3an hittad.
 • Leif ivan karlsson twitter.
 • Nj transit tickets.
 • Blåa läppar yrsel.
 • Motorisk dyspraxi diagnos.
 • Le bon coin animaux 22.
 • Gräsklippning pris per kvm.
 • Bild påskkyckling.
 • Oxynorm beroende.
 • Veterama mannheim 2015 bilder.
 • Svt chef avskedad.
 • Ka news unfall b36.
 • Internet satellit.
 • Natursvamp mens.
 • Fem myror 1.
 • Floyd mayweather jr zion shamaree mayweather.
 • Laddare nikon d3200.
 • Monteverde costa rica väder.
 • 3001 the final odyssey.
 • Världens bästa stad att bo i 2017.
 • Renovera laminatbänkskiva.
 • Fauna tält test.